"Bez rozpatrzenia roli i miejsca mediów we współczesnym świecie niemożliwe jest ukazanie kierunku myślenia w pedagogice. Kierunku, który zatrzyma przerażającą falę zubożenia umysłów młodych ludzi, gdyż dziedzina, za której rozwój jesteśmy odpowiedzialni, zawiodła demokrację. Czas najwyższy na przewartościowanie. Czas na odejście od tego, co nieefektywne i złe."
 B. Siemieniecki,  Pedagogika kognitywistyczna, Kraków 2013
Współczesny nauczyciel powinien być twórczy, poszukiwać nowych dróg i metod działania. Innowator nie waha się przed włączeniem do procesu kształcenia nowych mediów.

A.Siemińska-Łosko, Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się w pracy nauczyciela akademickiego, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.), W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
"Piękny umysł to nie tylko posiadanie pięknych myśli i sprawne rozwiązywanie problemów, ale sprawdzenie jego możliwości, kultury poznawczej w zderzeniu z innymi umysłami, podczas zgłębiania tematu w trakcie rozmowy, dyskusji. To piękny umysł w akcji. "

W. Kwiatkowska,  M. Skibińska, Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych  [w:] red. E. Musiał, I.Pulak., Człowiek – media - edukacja, Kraków 2011,
Wyzwaniem stojącym przed pedagogiką jest wychowanie do twórczości, kreatywności, selekcji informacji, krytycznego stosunku do mediów masowych, kształtowanie otwartości wobec zmian spowodowanych technologią, ale co najistotniejsze, by czynić to z poszanowaniem etyki, norm, prawa do inności drugiego człowieka, jego godności, języka i dziedzictwa kulturowego.

D.Siemieniecka, Kognitywistyczne obszary badań pedagogicznych –media i kultura, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.),
W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
U podstaw edukacji estetycznej „zatroskanej” o rozwój człowieka powinna się wyraźnie uobecnić antropologiczna wiedza i projekty edukacyjne obejmujące swym zakresem źródłowe procesy symbolizacji. Kompetencje interpretacyjne
w zakresie sztuki kształtują się na podstawie zdolności dostrzegania podobieństw znaczeniowych dzieł (analogii) oraz na podstawie zdolności tworzenia semiotycznych ekwiwalencji. Mają związek z myśleniem twórczym.

M. Muszyńska, Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów, Toruń, 2005.
"Wykorzystanie technologii informacyjnych w kształceniu na odległość jest nieuniknioną konsekwencją wyzwań, jakie niesie społeczeństwo informacyjne w zakresie edukacji całożyciowej."

W.Kwiatkowska, Wpływ formy wykładu na jego skuteczność dydaktyczną w kształceniu akademickim - wyniki badań własnych, [w:] „E-mentor", nr 1 (18), SGH Warszawa 2007

prof. zw dr hab. Bronisław Siemieniecki

prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki

prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki

Dane kontaktowe

envelopesiemieni@umk.pl

telefon(56) 611 46 74

Obszarem badań prowadzonych przez prof. Bronisława Siemienieckiego jest pedagogika medialna a szczególnie teoria konstruktywistyczno – kognitywistyczna edukacji medialnej, problemy roli i miejsca mediów w społeczeństwie informacyjnym.

Przedmiotem badań jest stosowanie mediów w edukacji, wykorzystanie technologii informacyjnej w kształceniu, dokształcaniu i samokształceniu na odległość, problemy wpływu mediów na procesy poznawcze, stymulacja uczących się do myślenia twórczego z pomocą komputerów. Wykorzystanie komputerów w procesie kształcenia a szczególnie w procesie monitorowania dydaktycznego, diagnostyce i terapii a także problemy związane z pierwszym kontaktem uczącego się z komputerem. Zastosowania komputerów w rewalidacji oraz badanie zagrożeń, jakie dotykają człowieka wraz z rozwojem technologii komunikacyjnej.

Prowadzone przez prof. Bronisława Siemienieckiego prace naukowo – badawcze ukierunkowane są na poszukiwania idące w kierunku budowania teoretycznych podstaw pedagogiki medialnej, dydaktyki wspartej komputerami a szczególnie technologii kształcenia. Chodzi m.in. o problemy związane z ikonicznością (obrazowaniem) oraz treściami zawartymi w sieci komputerowej a także kształt technologii informacyjnej w zakresie edukacji zdalnej.

Dociekania naukowe prof. Bronisława Siemienieckiego mają swoje korzenie w edukacji humanistycznej wspartej technologią informacyjną.

 —

Dorobek naukowy

W obszarze teoretycznych podstaw pedagogiki medialnej prof. Bronisław Siemieniecki:

 • Stworzył podstawy teoretyczne teorii kognitywistyczno – konstruktywistycznej pedagogiki medialnej. W oparciu o stworzone podstawy teoretyczne powstała subdyscyplina pedagogiczna pedagogika medialna. Podstawowe założenia zostały zaprezentowane w podręczniku pt. Pedagogika medialna, wydanym przez PWN w Warszawie.
 • Opracował założenia kształcenia humanistów w tym przede wszystkim pedagogów w zakresie edukacji medialnej i technologii informacyjnej. Stworzona przez niego specjalność pedagogiczna Komputery w edukacji, stanowi ważny wkład do rozwoju pedagogiki medialnej.
 • Rozwinął teorię wiadomości w tej części, która dotyczy mechanizmów i zjawisk towarzyszących wykorzystaniu mediów do stymulowania uczących się do działań twórczych. Prowadzone badania obejmują wpływ mediów w tym komputerów na odbiorcę (min. badania wpływu mediów na obszar podkorowy mózgu).
 • Jest pomysłodawcą pisma naukowego pt. Kognitywistyka i media w edukacji – półrocznik interdyscyplinarny, poświęcony problemom przetwarzania informacji w mózgu.
 • Podejmował pracę naukową z szeregiem ośrodków akademickich na świecie m.in. z University of Cantabria, The School of Information, University of Michigan w USA. Prowadzone są także wykłady na odległość, seminaria naukowe (polsko – hiszpańskie, polsko – norweskie, polsko – japońskie) oraz konferencje międzynarodowe poświęcone zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji. Przykładowe tematy wykładów na odległość:
   • Przegląd narzędzi zdalnego nauczania – próba edukacyjnych zastosowań.
   • Wirtualna szkoła – wykorzystanie sieci Internet w zdalnym nauczaniu.
   • Zaawansowane narzędzia zdalnego nauczania – Centra Symposjum, WebEX.
   • Prezentacja eksperymentów z zakresu zdalnego nauczania, zrealizowanych w School of Information, University of Michigan.
   • Dyskusja nad możliwościami i ograniczeniami wykorzystania kształcenia na odległość w edukacji nauczycieli.
 • Jest pomysłodawcą i organizatorem spotkań podoktorskich dla specjalistów podejmujących problemy społeczeństwa informacyjnego. Spotkania stanowią interdyscyplinarne forum naukowe poświęcone problemom wykorzystania mediów w edukacji. Obecnie realizowane są w ramach Sekcji Pedagogiki Mediów Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
 • Od 2000 roku zrealizował 8 grantów i projektów badawczych w tym m.in. grant KBN 1H01F 021 19 nt. Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce (Wyniki badań zostały zaprezentowane w książce Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003).
 • Uczestniczy w pracach 17 towarzystw naukowych, rad czasopism i różnych gremiach naukowych polskich i zagranicznych.
 • Uczestniczy w kształceniu kadr naukowych w obszarze wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji m.in.
  •  wypromował 11 doktorów, 215 licencjatów, 495 magistrów;
  •  brał udział w przewodach: profesorskich – 4, habilitacyjnych – 4, doktorskich – 25.
  •  Prowadzi seminarium doktorskie nt. Kognitywistyczne problemy wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji.
  • Przez osiem lat pełnił funkcję kierownika studiów doktoranckich na kierunku Pedagogika (od ich organizacji do 2007 roku).
 • Jest autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom związanym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji. Są to:

a) prace naukowe opublikowane w formie książkowej – 33, w tym 22 pod redakcją, 5 współautorskie; książki: „Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych” – pięć wydań a „Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej w edukacji“ – cztery wydania;

b) podręcznik „Pedagogika medialna“ wydany przez PWN ujmuje podstawy nowej subdyscypliny naukowej w pedagogice.

c) oryginalne prace naukowe – ponad 100 w tym 61 o znaczeniu szczególnym dla pedagogiki medialnej;

d) kilkadziesiąt opracowań metodycznych dla nauczycieli uczestniczących w warsztatach komputerowych, warsztatach pedagogicznych organizowanych przez resort edukacji narodowej.

 • Jest autorem 39 recenzji publikacji, które poświęcone zostały wykorzystaniu technologii informacyjnej i edukacji medialnej oraz społeczeństwu informacyjnemu.
 • Stworzył i kieruje cykliczną konferencją naukową nt. Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji (patrz Historia Zakładu Technologii Kształcenia).

W obszarze praktyki edukacyjnej:

 • Opracował podstawy teoretyczne oraz program pięcioetapowego kształcenia studentów kierunku „Pedagogika” w zakresie technologii informacyjnej i edukacji medialnej oraz wdrożył go do praktyki edukacyjnej w Instytucie Pedagogiki UMK w Toruniu. Obecnie specjalność ta realizowana jest w kilku uniwersytetach i wyższych uczeniach prywatnych.
 • W roku 1992 stworzył podstawy programowe unikalnego Studium Podyplomowego Metody komputerowe pedagogiki szkolnej, które przygotowuje pedagogów oraz nauczycieli nauczania początkowego do efektywnego wykorzystania najnowszych osiągnięć techniki komputerowej w pracy dydaktycznej, w diagnostyce i terapii pedagogicznej oraz zarządzaniu szkołą i monitoringiem dydaktycznym. Studium ze względu na swój program kształci także nauczycieli do posługiwania się technologią informacyjną oraz mediami w szkole.
 • Stworzył i redaguje Multimedialną Bibliotekę Pedagogiczną, w ramach której wyszło dotychczas 35 tomów poświęconych wykorzystaniu technologii informacyjnej w edukacji oraz służących dyskusji naukowej nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych w edukacji (patrz Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna).
 • Zbudował ośrodek kształcenia, w którym szkolono m.in. w ramach programu Interklasa ponad 1200 nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji.
 • Stworzył założenia nowoczesnego programu kształcenia dla edukacji powszechnej wspartej technologią komputerową realizowanego w systemie kształcenia na odległość.
 • Stworzył założenia nowoczesnego programu kształcenia dla pedagogów w zakresie  edukacji medialnej i edukacji informatycznej oraz komputerowej diagnostyki i terapii pedagogicznej.
 • W roku akademickim 2002- 2003 wspólnie z firmami Microsoft i Intel zrealizował eksperyment dotyczący nowego programu technologii informacyjnej dla studentów uczelni wyższych pod nazwą Nauczanie ku przyszłości.
 • Pełnił funkcje: Wicedyrektora Instytutu Pedagogiki, Kierownika Studiów Doktoranckich, Kierownika Wyższych Studiów Licencjackich z Pedagogiki, specjalność: Technologia informacyjna w edukacji oraz opiekuna specjalizacji Metody komputerowe pedagogiki szkolnej na pięcioletnich studiach magisterskich. Poza UMK pełnił funkcję Rektora Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej w Suwałkach oraz Dziekana Wydziału Pedagogicznego w WSHE we Włocławku.
 • W roku 1995 został powołany na Dyrektora Micrografx Training and Didactic Center in Torun. Funkcję tę pełnił do 2000 roku. Centrum prowadziło badania nad zastosowaniem oprogramowania graficznego w polskiej edukacji, pozostając wówczas jedynym autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym w Europie Środkowej w zakresie produktów firmy MICROGRAFIX. Centrum odgrywało istotną rolę we wdrażaniu do polskich szkół nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych w obrębie technologii informacyjnej, objęło także opieką naukowo – merytoryczną warsztaty komputerowe dla nauczycieli organizowane w Toruniu.
 • W latach 1994-2001 przeprowadził liczne wykłady poświęcone dydaktyce ogólnej i dydaktyce mediów. Ministerstwo Edukacji Narodowej kilkakrotnie powierzało mu prowadzenie warsztatów komputerowych dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich z całej Polski, które realizowane były w ramach OSI CompuTrain.

Publikacje

Spis monografii, podręczników naukowych

Efektywność dydaktyczna a spoistość struktury treści w telewizyjnych wykładach interdyscyplinarnych wspartych grami dydaktycznymi. Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, T. 120, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1990. Spis treściOkładka

Środki dydaktyczne w procesie myślenia twórczego, Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, T. 134, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1991. Spis treściOkładka

Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych. Wyd. A. Marszałek, Toruń 1994 (wydanie I) – dotychczas 5 wydań. Spis treściOkładka

Perspektywy edukacji z komputerem. Wyd. A. Marszałek, Toruń – Płock, 1995, (red.) – dotychczas ukazały się 3 wydania. Skutki powszechnego stosowania komputerów w edukacjiSpis treściOkładka

Red. naukowa periodyku „Komputer w Szkole” 1996 nr 4.

Red. naukowa periodyku „Toruńskie Studia Dydaktyczne” 1996. T. 8.

Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek Toruń 1997 – dotychczas 3 wydania. Spis treściOkładka

Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej. Cz. I, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna (red). Wyd. A. Marszałek, Toruń 1996 – dotychczas 3 wydania. OkładkaSpis treściOkładka

Micrografx krok po kroku. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna Wyd. A. Marszałek, Toruń 1999, (współautorstwo). Spis treściOkładka

Micrografx krok po kroku. płyta CD z materiałami Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna Wyd. A. Marszałek, Toruń 1999, (współautorstwo).

Internet w szkole. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999 (współautorstwo). Spis treściOkładka

Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji. Toruń-Ciechocinek-Suwałki, Wyd. Żak, Warszawa 1999. (red. współautorstwo). Spis treściOkładka

Popularna Encyklopedia Mass Mediów, Wyd. Kurpisz, Poznań 1999 – współautor haseł do encyklopedii.

Komputer w rewalidacji, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2000 (współautorstwo). Spis treściOkładka

Komputer w rewalidacji, płyta CD z materiałami ćwiczeniowymi, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2000 (współautorstwo).

Edukacja medialna. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002 (współautorstwo). OkładkaSpis treściOkładka

Technologia informacyjna we współczesnej edukacji. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002 (red.).

Technologia informacyjna w polskiej edukacji. Stan i zadania. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002. Spis treściOkładka

Informatyka kl. IV (red). Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002.

Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2003 (współautorstwo). Spis treściOkładka

Redagowanie pisma Kognitywistyka i media w edukacji:
1998 nr 1, 1999 nr 1, 2000 nr 1-2, 2001 nr 1 (w języku angielskim), 2001 nr 2, 2002 nr 1-2, 2003 nr 1-2, 2006 nr 1-2, 2007 nr 1-2. OkładkaSpis treściOkładka

Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004 (współredakcja). Spis treściOkładka

Komputer w pedagogice specjalnej, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005 (redakcja). OkładkaSpis treściOkładka

Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2005 (redakcja). OkładkaSpis treściOkładka

Manipulacja informacją w mediach a edukacja, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2006.

Pedagogika medialna, PWN, Warszawa 2007, (redakcja naukowa oraz autorstwo 50 % tekstów).

Manipulacja, media, edukacja, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007 (redakcja).  Wystąpienie wprowadzająceWprowadzenieSpis treściOkładka

___

Spis artykułów po uzyskaniu tytułu naukowego doktora habilitowanego

___

Rok 1997

Technology of information versus education – an outline of problems. „Athenaeum” 1997, nr 1.

Potrzeby przemian w edukacji na rzecz rozwoju myślenia. W: K. Rubacha, Wokół szkoły i edukacji. Syntezy i refleksje. Wyd. A. Marszałek Toruń 1997.    Potrzeby przemian w edukacji na rzecz rozwoju myślenia

Hipermedia w procesie kształcenia. – zarys problemów edukacyjnych. W: red. A. Burewicz, H. Gulińska, Chemia a żywność. Materiały X Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Kiekrz, 6-10. 06. 1997.

Technologia informacyjna a wychowanie – zarys problemów. W: Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole. Lublin 17-20. 09. 1997.

Multimedia w edukacji – zarys koncepcji edukacji w szkole podstawowej kl. 4-8. W: Media a Edukacja: Materiały konferencyjne I Konferencji Media a Edukacja. Wydawnictwo eMPI2 Poznań 1997.

Komputer w samodzielnym zdobywaniu wiedzy. W: J. Półturzycki, Jak studiować zaocznie. Wyd. A. Marszałek, Toruń 1997.

Komputery i wychowanie – podstawowe dylematy edukacji w: Wychowanie a polityka. Tradycje i współczesność (red.) Witold. Wojdyło, Michał Strzelecki, Wyd. UMK, Toruń, 1997.

Recenzja książki: A. Stuur. Windows dla dzieci. NAKOM, Poznań 1996. W: „Kultura i Edukacja” 1997, nr 3-4.

Rok 1998

Kognitywistyka a media. Obszary cywilizacyjnych zagrożeń i możliwości. „Kognitywistyka i media w edukacji”, 1998, nr 1.

Komputerowa diagnostyka i terapia pedagogiczna: zarys problemu, w: Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej / pod red. Bronisława Siemienieckiego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998, s. 9-23. Komputerowa diagnostyka i terapia pedagogiczna: zarys problemu

Zastosowanie programów komputerowych w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych, w: Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej / pod red. Bronisława Siemienieckiego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998, s. 25-52.Zastosowanie programów komputerowych w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych

Technologia informacyjna w edukacji. W: Media a Edukacja.  Materiały II Międzynarodowej Konferencji Poznań 1998, Wydawnictwo eMPI2 Poznań 1998.

Multimedialne sieci informacyjne – obszary cywilizacyjnych zagrożeń i możliwości, w: Siemienieccki B., Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne (red.) Cz. Daniłowicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1998.

Rok 1999

„Micrografx krok po kroku” – Książka elektroniczna na CD-ROM (współautor W. Lewandowski), Toruń 1999.

Popularna Encyklopedia Mass Mediów, Wyd. Kurpisz Poznań 1999, – współautor haseł do encyklopedii.

Kognitywistyczne aspekty technologii edukacyjnej – kierunki badań. W: Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji. red B. Siemieniecki, A. Skarbińska, J. Sykulski, Ciechocinek-Toruń-Suwałki, Wyd. Żak 1999. Kognitywistyczne aspekty technologii edukacyjnej: kierunki badań

Internet jako techniczne medium w procesie kształcenia – wirtualna szkoła, Informatyka w szkole XV, Katowice, 24-27.09.1999,  Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego MEN.

Edukacja medialna i technologia informacyjna w dobie przemian, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 2 (7) 1999. Edukacja medialna i technologia informacyjna w dobie przemian

Rok 2000

Education through the media and information technology in the age of transformation. W: red. St. Juszczyk, Transforming educational reality in Poland at the threshold of the 21st century, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000. Education through the media and information technology in the age of transformation

System kształcenia nauczycieli technologii informacyjnej i edukacji medialnej. Media a Edukacja: Materiały konferencyjne III Konferencji Media a Edukacja. Poznań 2000.

Kognitywistyczne problemy TI w przemianach oświatowych.  w:  Materiały z V Ogólnopolskie Sympozjum Przemiany w Oświacie Rzeszów – Czudec 2000.

Pięcioetapowy system kształcenia nauczycieli technologii informacyjnej i edukacji medialnej. w: Materiały pokonferencyjne III Konferencji Informatyczne kształcenie nauczycieli, Kraków 25-26. 09. 2000 roku.

Technologia informacyjna we współczesnej edukacji, w: Materiałach Pokonferencyjnych Konferencji naukowej Pedagogika i Informatyka 15-16 czerwca 2000, (red.) Andrzej W. Mitas,  Politechnika Śląska w Katowicach, 2000.

Edukacja kognitywistyczna w dobie komputerów, w: O nowy humanizm w edukacji, (red.) Janusz Gajda, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000

Rok 2001

Wprowadzenie w problematykę wykorzystania komputerów w rewalidacji, W: red. B. Siemieniecki, J. Buczyńska, Komputer w rewalidacji. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2001. Wprowadzenie w problematykę wykorzystania komputerów w rewalidacji

Możliwości i ograniczenia systemów eksperckich w edukacji. W: red. B. Siemieniecki, J. Buczyńska, Komputer w rewalidacji. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2001. Możliwości i ograniczenia systemów eksperckich w edukacji

Komputerofobia – negatywna reakcja na technologie informacyjną. W: red. B. Siemieniecki, J. Buczyńska, Komputer w rewalidacji. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2001. Komputerofobia – negatywna reakcja na technologie informacyjną

Multimedia – hipermedia w edukacji. W: Materiały z XVII Konferencji Informatyka w szkole. Mielec 19-22. 09. 2001.

Pedagogika kognitywistyczna – podstawa edukacji XXI wieku. W: red. A. Nalaskowski, K, Rubacha, Materiały pokonferencyjne Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. UMK Toruń 2001. Pedagogika kognitywistyczna – podstawa edukacji XXI wieku

Kierunki zmian we współczesnej edukacji a technologia informacyjno komunikacyjna, w: red. St. Juszczyk, Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2001.

Rok 2002

Kognitywistyczne aspekty technologii edukacyjnej – kierunki badań, w: red. B. Siemieniecki, Technologia informacyjna w polskiej edukacji, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002. Kognitywistyczne aspekty technologii edukacyjnej – kierunki badań

Edukacja medialna i technologia informacyjna w dobie reform kształcenia nauczycieli. W: Materiały z XVIII Konferencji Informatyka w szkole. Toruń 18-21. 09. 2002.

Integracja europejska a przemiany w polskiej edukacji medialnej. Media a Edukacja: Materiały konferencyjne IV Konferencji Media a Edukacja. Poznań 2002.

Rok 2003

Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Kognitywistyka edukacyjna marzenia czy rzeczywistość, w: red Lewowicki T., Siemieniecki B., Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2003. Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Kognitywistyka edukacyjna marzenia czy rzeczywistość

Edukacja informatyczna i edukacja medialna jako jeden przedmiot kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum. „Chowanna”, tom 1 (20), 2003, ss. 123-131.    Edukacja informatyczna i edukacja medialna jako jeden przedmiot kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum

Edukacja medialna i technologia informacyjna w dobie przemian, red. J. Morbitzer, Kraków 2003.

Edukacja informatyczna i edukacja medialna jako jeden przedmiot kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum, w: red. J. Morbitzer, Komputer w edukacji, Kraków 2003, ss. 239-244.

Edukacja medialna i technologia informacyjna w dobie reform kształcenia nauczycieli, w: red. R. Parzęcki, Włocławek 2003, ss. 153-158.

Zagrożenia wynikające z powszechnego wprowadzenia technologii informacyjnej do życia człowieka, w: red. Ks. K. Konecki, ks. I. Werbiński, Edukacja, kultura, teologia , Toruń 2003, ss. 195-208.

Rok 2004

Information technology and medial education In the contemporary school, „The New Educational Review”, 2004, nr 2, ss. 105-112. Information technology and medial education In the contemporary school

Kognitywistyka a edukacja medialna, w: red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004. Kognitywistyka a edukacja medialna

Rozwój i przemiany pedagogiki medialnej na progu trzeciego tysiąclecia, „Rocznik Pedagogiczny” t. 27, 2004, ss. 205-221.

Pięcioetapowy system kształcenia nauczycieli technologii informacyjnej i edukacji medialnej w: red. W. Furmanek, A. Piecuch, Dydaktyka informatyki. Problemy metodyki, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, ss. 231-240,

Przemoc w Internecie – przegląd wyników badań, w: red. M. Furmanek, Wyd. WISzZ, Gorzów Wielkopolski, 2004.

Determinizm medialny a kompetencje medialne, Media a Edukacja: Materiały konferencyjne V Międzynarodowej Konferencji Media a Edukacja. Poznań 2004.

Informacja a komunikacja w mediach, Kognitywistyka i media w edukacji, 2004, nr 1-2.

Rok 2005

Badania nad możliwościami i ograniczeniami e-learningu w edukacji, w: red. B. Siemieniecki, Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2005. Badania nad możliwościami i ograniczeniami e-learningu w edukacji

Technologie informacyjne zagrożeniem czy wsparciem dla dziecka. Kilka uwag krytycznych, w: red. St. Juszczyk, I. Polewczyk, Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji, Wyd. A. Marszałek, 2005.

Informacja a komunikacja w mediach, w: red. K. Wenta, E. Perzycka, Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych, Wyd. USz, Szczecin 2005.

Komputerowa diagnostyka i terapia pedagogiczna – uwagi wstępne, w: red. B. Siemieniecki, Komputer w pedagogice specjalnej, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2005. Komputerowa diagnostyka i terapia pedagogiczna – uwagi wstępne

Koncepcje wykorzystania komputerów w edukacji – zarys problemów, w: red. P. Petrykowski, Opieka a edukacja. Studia dedykowane Profesorowi Marianowi Byblukowi z okazji 70 rocznicy urodzin, Wyd. UMK Toruń 2005.  Koncepcje wykorzystania komputerów w edukacji – zarys problemów

Podstawowe koncepcje społeczeństwa informacyjnego a pedagogika medialna, „Pedagogika Mediów”, 2005, nr 1, ss. 85-99.

Research on Using Internet In Education, „The New Educational Review”, 2006, nr 1 (8), ss. 37-96

Manipulacja informacją w mediach a edukacja, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2006.

Dydaktyka w dobie komputerów, w: red. K. Denek, W. Starościak, K. Zatoń, Edukacja Jutra, Wrocław 2006-10-22

Rok 2006

Research on Using Internet In Education, „The New Educational Review”, 2006, nr 1 (8), ss. 37-96. Research on Using Internet In Education

Manipulacja informacją w mediach a edukacja, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2006.

Dydaktyka w dobie komputerów, w: red. K. Denek, W. Starościak, K. Zatoń, Edukacja Jutra, Wrocław 2006-10-22

Konstruktywistyczno-kognitywistyczna koncepcja wykorzystania komputerów w edukacji. Edukacja informacyjna: komputer, Internet i multimedia w domu, szkole i w pracy / pod red. Kazimierza Wenty, Elżbiety Perzyckiej. Szczecin: Oficyna Wydawnicza CDiDN, 2006. s. 105-109  Konstruktywistyczno-kognitywistyczna koncepcja wykorzystania komputerów w edukacji

Informacja a komunikacja w mediach, „Kognitywistyka i media w edukacji”, 2006, nr 1/2, ss. 9-20.

Rok 2007

Konstruktywistyczno – kognitywistyczna teoria edukacji a nowe technologie, „Zeszyty Naukowe WSHE, Nauki Pedagogiczne”, T. XXIV, Włocławek 2007, ss. 23-28.

Rozwijanie myślenia w szkole podstawowej w klasach IV-VI na drodze do społeczeństwa informacyjnego, w: red. K. Wenta, E. Perzycka, Edukacja informacyjna. Neomedia w dydaktyce i działaniach wychowawczo – opiekuńczych, Wydawnictwo USz, Szczecin 2007.

Koncepcja samouctwa Kazimierza Wenty a technologia informacyjna, red. E. Perzycka, A. Stachura, Pedagogika informacyjna. Media w kształceniu ustawicznym, Wydawnictwo USz, Szczecin 2007. Koncepcja samouctwa Kazimierza Wenty a technologia informacyjna

Pedagogika medialna w kształceniu nauczycieli, w: red. J. Grzesiak, Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli, Wyd. UAM, Kalisz 2007.  Pedagogika medialna w kształceniu nauczycieli

Komunikacja a społeczeństwo, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wyd. PWN, Warszawa 2007.

Media w wymiarze społecznym i indywidualnym, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wyd. PWN, Warszawa 2007.

Przedmiot i zadania mediów w komunikacji, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wyd. PWN, Warszawa 2007.

Media a patologie, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wyd. PWN, Warszawa 2007.

Problemy pedagogiki medialnej, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wyd. PWN, Warszawa 2007.

Teoria kognitywistyczna w edukacji wspieranej mediami, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wyd. PWN, Warszawa 2007.

Konstruktywizm w edukacji wspieranej mediami, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wyd. PWN, Warszawa 2007.

Taksonomia zastosowań technologii informacyjnej w edukacji, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wyd. PWN, Warszawa 2007.

Zastosowanie technologii informacyjnej w pedagogice specjalnej, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wyd. PWN, Warszawa 2007.

Kulturowe uwarunkowania znaku, znaczenia i kontekstu, „Kognitywistyka i media w edukacji”, 2007, nr 1-2.  Kulturowe uwarunkowania znaku, znaczenia i kontekstu

Koncepcje kognitywistyczne wykorzystania mediów w edukacji, w: red. Maciej Tanaś, Kultura i język mediów, Wyd. Impuls, Kraków 2007.

Dylematy z przekazem podprogowym, w: red. B. Siemieniecki, Manipulacja, media, edukacja, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007. Dylematy z przekazem podprogowym