"Bez rozpatrzenia roli i miejsca mediów we współczesnym świecie niemożliwe jest ukazanie kierunku myślenia w pedagogice. Kierunku, który zatrzyma przerażającą falę zubożenia umysłów młodych ludzi, gdyż dziedzina, za której rozwój jesteśmy odpowiedzialni, zawiodła demokrację. Czas najwyższy na przewartościowanie. Czas na odejście od tego, co nieefektywne i złe."
 B. Siemieniecki,  Pedagogika kognitywistyczna, Kraków 2013
Współczesny nauczyciel powinien być twórczy, poszukiwać nowych dróg i metod działania. Innowator nie waha się przed włączeniem do procesu kształcenia nowych mediów.

A.Siemińska-Łosko, Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się w pracy nauczyciela akademickiego, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.), W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
"Piękny umysł to nie tylko posiadanie pięknych myśli i sprawne rozwiązywanie problemów, ale sprawdzenie jego możliwości, kultury poznawczej w zderzeniu z innymi umysłami, podczas zgłębiania tematu w trakcie rozmowy, dyskusji. To piękny umysł w akcji. "

W. Kwiatkowska,  M. Skibińska, Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych  [w:] red. E. Musiał, I.Pulak., Człowiek – media - edukacja, Kraków 2011,
Wyzwaniem stojącym przed pedagogiką jest wychowanie do twórczości, kreatywności, selekcji informacji, krytycznego stosunku do mediów masowych, kształtowanie otwartości wobec zmian spowodowanych technologią, ale co najistotniejsze, by czynić to z poszanowaniem etyki, norm, prawa do inności drugiego człowieka, jego godności, języka i dziedzictwa kulturowego.

D.Siemieniecka, Kognitywistyczne obszary badań pedagogicznych –media i kultura, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.),
W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
U podstaw edukacji estetycznej „zatroskanej” o rozwój człowieka powinna się wyraźnie uobecnić antropologiczna wiedza i projekty edukacyjne obejmujące swym zakresem źródłowe procesy symbolizacji. Kompetencje interpretacyjne
w zakresie sztuki kształtują się na podstawie zdolności dostrzegania podobieństw znaczeniowych dzieł (analogii) oraz na podstawie zdolności tworzenia semiotycznych ekwiwalencji. Mają związek z myśleniem twórczym.

M. Muszyńska, Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów, Toruń, 2005.
"Wykorzystanie technologii informacyjnych w kształceniu na odległość jest nieuniknioną konsekwencją wyzwań, jakie niesie społeczeństwo informacyjne w zakresie edukacji całożyciowej."

W.Kwiatkowska, Wpływ formy wykładu na jego skuteczność dydaktyczną w kształceniu akademickim - wyniki badań własnych, [w:] „E-mentor", nr 1 (18), SGH Warszawa 2007

dr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK

dr Wioletta Kwiatkowska

dr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK

Dane kontaktowe:

 envelope wkwiatka@umk

telefon (056) 6113101

 

 

 

 

Działalność zawodowa:

 • od 2007 roku adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Mediów w Edukacji Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu,
 • w 2006 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Skuteczność dydaktyczna wykorzystani a serwera edukacyjnego w procesie kształcenia na odległość”, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Bronisława Siemienieckiego,
 • w 2003 roku uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego,
 • w latach 2002-2003 – nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu,
  ukończyła  5–letnie stacjonarne studia magisterskie z zakresu metod komputerowych w edukacji na kierunku Pedagogika UMK (2002 r.).

Działalność dydaktyczna:

 • przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć dydaktycznych w systemie tradycyjnym i e-learning z przedmiotów: Administrowanie platformą e-learning (ćwiczenia), Technologie informacyjne (wykład +ćwiczenia), Multimedia strumieniowe w edukacji (wykład + ćwiczenia), Media w edukacji (ćwiczenia), Projektowanie edukacyjnych aplikacji multimedialnych (ćwiczenia), Podstawy informatyki i obsługi komputera (wykład + ćwiczenia), Podstawy dydaktyki (ćwiczenia), Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się (ćwiczenia), Interaktywne media cyfrowe (ćwiczenia), seminarium dyplomowe.

Zainteresowania naukowe:

Jej zainteresowania naukowe i aktywność badawcza koncentrują się wokół zagadnień związanych z dydaktyką kształcenia na odległość, jak również pedagogicznymi aspektami przemian związanych z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

Członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego,  Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Odbyte szkolenia, kursy:

 • 2014 r. – projekt szkoleniowy „Rozwój kompetencji kadr B+R z wykorzystaniem platformy szkoleniowej” realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, co służyło podniesieniu umiejętności pracowników naukowo-badawczych w zakresie zarządzania badaniami oraz komercjalizacji rezultatów prac naukowych
 • 2014 r. – kurs z zakresu statystyki dla humanistów i przyrodników UMK, organizator: Wydział Matematyki i Informatyki UMK
 • 2013 r. – kurs dokształcający w zakresie tworzenia multimedialnych materiałów do nauczania (60 godzin); organizator: Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń
 • 2012 r. – kurs dokształcający w zakresie obróbki wideo (30 godzin); organizator: Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Uczelniane Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, Toruń
 • 2010 r. – kurs PASW Statistics realizowany w ramach programu ARIADNA, współpracy SPSS z jednostkami akademickimi (16 godzin wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych)
 • 2009 r. – zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych wydanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne

Granty, projekty:

 • 2011 r. udział w projekcie „Multimedialne Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych UMK w Toruniu” jako nauczyciel kursów e-learningowych: „Tworzenie multimedialnych treści e-learningowych”, „Metodyka e-learningu”, dostęp: http://portal.umk.pl/web/otwarte-zasoby, Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
 • 2009/2010 r. uczestnictwo w międzynarodowym projekcie: Pilot project on international course in digital learning environment. Wykonawcy projektu: prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki, dr Dorota Siemieniecka, dr Wioletta Kwiatkowska – Katedra Dydaktyki i Mediów WNP UMK i dr Beata Godejord – Nesna University College w Norwegii, dr Elżbieta Perzycka – Uniwersytet Szczeciński. Wyniki badań zaprezentowałam w artykule: The  analysis of comments on Internet education blogs on the example of an international project ICT in Social Life, Godejord B., Perzycka E. (eds, 2011), Education Across Borders: e-Didactics of International Module in Socio-Cultural Aspects of ICT, Fredrikke nr 1, ISBN 978-82-7569-197-0
 • 18-23.07.2016 Ryga (Łotwa), udział w realizacji projektu #europhome w ramach programu Erasmus+, Akcja 2, Partnerstwo Strategiczne, uczestniczyłam w pracach towarzyszących kategorii budżetowej: Rezultat Intelektualny nr 3 – Guidlines for Educators oraz przygotowałam i wygłosiłam w ramach Intensive Programme Enterpreneurship skill teaching and training programme wykład pt. „E-learning as a new form with successful education”.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Laureatka konkursu na najlepsze materiały dydaktyczne przygotowane w ramach kursu rozszerzonego, 2013 r.
 • Zespołowa nagroda Rektora UMK III stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2011 r. (12 czerwca 2012 r.)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej – za pracę w Zespole Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wydziałach toruńskich, 2007 r. – 2015 r.
 • Zespołowe wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2015 roku (10.2016 r)

Funkcje organizacyjne pełnione w UMK i ich okres:

 • 2015 r. prace w Komisji ds. strategii wdrażania i popularyzacji e-learningu na UMK
 • 2015 r. pełnienie zadań obserwatora egzaminu maturalnego
 • 2007-2015 r. pełnienie zadań Sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UMK
 • 2007/2008 r. pełnienie funkcji kierownika studiów podyplomowych w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej (grant finansowany ze środków budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego)
 • 2004 r. – 2015 r. pełnienie zadań sekretarza i pomoc w organizacji cyklicznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych organizowanych przez Katedrę Dydaktyki i Mediów w Edukacji WNP UMK

 

Wykaz publikacji:

(okres po doktoracie)

2016 r.

 1. Kwiatkowska W., Engaged academic e-learning – research report, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” Pedagogika XXXII/2016, Z. 424, s. 151-175, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2016.029
 2. Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila, E-portfolio, czyli jak promować się w sieci, „E-mentor” 2016, Nr 4 (66), s. 33-38.
 3. Kwiatkowska Wioletta, Skibińska Małgorzata, Activity of online learners [w:] ICT in educational design: processes, materials, resources, Vol. 10, pod red. E. Baron-Polańczyk., Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, s. 123-137.
 4. Kwiatkowska Wioletta, Nature of communication in online learning groups [w:] New technologies in education and communication, pod red. D. Siemieniecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 227-242.

2015 r.

 1. Kwiatkowska W., Trendy w badaniach nad edukacją na odległość : przegląd wybranej literatury, [w:] Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, pod red. D. Siemienieckiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 239-272.
 2. Kwiatkowska W., Majewska K., Skibińska M., Umiejętności informacyjne w kontekście nowej kultury uczenia się, [w:] Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym : teoria i praktyka, pod red. H. Batorowskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, Kraków 2015, s. 195-206.
 3. Kwiatkowska W., Majewska K., Doświadczenia studentów w pracy z e-portfolio – raport z badań pilotażowych, „Wychowania na co Dzień” 2015 [w druku].
 4. Kwiatkowska W., Nature of communication in online learning groups, [w:] New Technologies in Education and Communication, eds.: D. Siemieniecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015 [w druku].

2014 r.

 1. Kwiatkowska W., Initiative of students using e-learning, [w:] Faces of traditional and new media in education of the 21st century : features, tools, use, eds.: M. Frania, T. Huk, M. Musioł, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 267-277.
 2. Kwiatkowska W., E-learning quality control in the Polish higher education system, [w:] Media and trust : theoretical, research and practical contexts, eds.: M. Czerepaniak-Walczak, E. Perzycka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 305-314.
 3. Skibińska M., Kwiatkowska W., Majewska K., Aktywność uczących się w przestrzeni Internetu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss.222.
 4. Kwiatkowska W., Community in a virtual classroom, „New Educational Review”, Vol. 35 no. 1, 2014, s. 66-76.

2013 r.

 1. Kwiatkowska W., Intergenerational Relations in Teaching and Learning Compared to Modern Digital Technologies, [w:] DisCo 2013. New technologies and media literacy education, Center for Higher Education Studies, 2013, ISBN 978-80-86302-45-4, s. 256-259.

2012 r.

 1. Kwiatkowska W., The remote learning process from the perspective of individual differences, [w:] Young people’s digital everyday life and education : new forms of self-formation, learning and digital literacy , eds.: Erik Bratland, Dorota Siemienicka., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 88-118.
 2. Kwiatkowska W., Młodzi dorośli w obliczu kształcenia internetowego : spojrzenie z perspektywy różnicowej, [w:] Człowiek, media, edukacja, pod red. nauk. J. Morbitzera, E. Musiał, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 2012, s. 257-270.
 3. Kwiatkowska W., Alfabet e-edukacji, [w:] Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, pod red. B. Siemienieckiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 595-622.
 4. Kwiatkowska W., E-learning in academic teaching : research report, „New Educational Review”, Vol. 28 no. 2, 2012, s. 84-93.

2011 r.

 1. Kwiatkowska W., Wykład w kształceniu na odległość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Toruń 2011, ss. 258.
 2. Kwiatkowska W., The  analysis of comments on Internet education blogs on the example of an international project ICT in Social Life, Godejord B., Perzycka E. (eds, 2011), Education Across Borders: e-Didactics of International Module in Socio-Cultural Aspects of ICT, Fredrikke nr 1, ISBN 978-82-7569-197-0
 3. Kwiatkowska W., Jak nauczać w sieci? – analiza dobrych praktyk, [w:] Technologie edukacyjne w wymiarze praktycyzmu, pod red. T. Lewowickiego, B. Siemienieckiego, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Toruń 2011, s. 181-195.
 4. Kwiatkowska W., Skibińska M., Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych, [w:] Człowiek, media, edukacja, pod red. nauk. E. Musiał i I. Pulak, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2011, s. 182-198.
 5. Kwiatkowska W., Perspektywy wykorzystania podręcznika elektronicznego w edukacji, [w:] Podręczniki i poradniki : konteksty, dyskursy, perspektywy, pod red. M. Chomczyńskiej-Rubachy, Impuls, Kraków 2011, s.165-182
 6. Kwiatkowska W., Blogi jako wyzwanie edukacyjne, Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela : nowe wyzwania edukacyjne, pod red. J. Migdałka, A. Stolińskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 75-84.

2010 r.

 1. Kwiatkowska W., Kształcenie na odległość jako swoiste rozwinięcie koncepcji wielostronnego nauczania i uczenia się, [w:] Media w edukacji – poglądy, zastosowania, społeczne spostrzeganie, pod red. B. Siemienieckiego, T. Lewowickiego, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 173-180.
 2. Kwiatkowska W., Sztuka prowadzenia wykładów w Sieci, [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, pod red. J. Migdałka, W. Folty, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Narodowej w Krakowie, Kraków 2010, s. 169-180.
 3. Kwiatkowska W., W kręgu edukacji informatycznej i medialnej, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010 (współredakcja z dr Agnieszką Siemińską-Łosko).
 4. Kwiatkowska W., W kierunku rozwoju pedagogiki medialnej – 10 lat konferencji naukowych w Toruniu, [w:] W kręgu edukacji informatycznej i medialnej, pod red. W. Kwiatkowskiej, A. Siemińskiej-Łosko, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 63-71.
 5. Kwiatkowska W., Odkrywanie własnej drogi naukowo-badawczej, [w:] W kręgu edukacji informatycznej i medialnej, pod red. W. Kwiatkowskiej, A. Siemińskiej-Łosko, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 75-88.
 6. Kwiatkowska W., Blogi jako wyzwanie edukacyjne, [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, pod red. J. Migdałka, W. Folty, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Narodowej w Krakowie, Kraków.

2009 r.

 1. Kwiatkowska W., Możliwości wykorzystania platformy e-learning w opinii studentów pedagogiki, [w:] Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej, pod red. D. Siemienieckiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 222-231.
 2. Kwiatkowska W., Odniesienia do zasad nauczania Kazimierza Sośnickiego w edukacji informatycznej, [w:] Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki Kazimierza Sośnickiego, pod red. B. Siemienieckiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 97-105.
 3. Kwiatkowska W., Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, pod red. B. Siemienieckiego, PWN, Warszawa 2007 (tom 1-348, tom 2 – 271 – recenzja, „Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika”2009, t. XXIV, Nauki Humanistyczno-Społeczne, zesz. 392, s. 159-162.
 4. Kwiatkowska W., Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Komunikacja – media – język – edukacja”, Toruń 4-5 maja 2009 roku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika”2009, t. XXV, Nauki Humanistyczno-Społeczne, zesz. 393, s. 236-240.

2008 r.

 1. Kwiatkowska W., Skuteczność dydaktyczna wykładów uproblemowionych w kształceniu na odległość, [w:] Postępy e-edukacji, praca zbiorowa pod red. Zespołu Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 152-163.
 2. Kwiatkowska W., Multimedia strumieniowe w edukacji, [w:] Edukacja czytelnicza i medialna. Skrypt dydaktyczny dla nauczycieli studiów podyplomowych, pod red. W. Kwiatkowskiej, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 169-190.
 3. Kwiatkowska W., Możliwości i ograniczenia kształcenia na odległość – ujęcie teoretyczne i praktyczne, [w:] Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym, pod red. T. Lewowickiego, B. Siemienieckiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 54-62.
 4. Kwiatkowska W., W kierunku rozwoju dydaktyki. Od dydaktyki tradycyjnej do dydaktyki cyfrowej sieci, [w:] Współczesne problemy kształcenia na odległość, pod red. T. Lewowickiego, B. Siemienieckiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 126-143.

2007 r.

 1. Kwiatkowska W., Interakcje pomiędzy studentami a wykładowcą i w gronie studentów podczas wykładów tradycyjnych i na odległość, [w:] Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji, pod red. D. Siemienieckiej, A. Siemińskiej-Łosko, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 144-159.
 2. Kwiatkowska W., E-learning w kształceniu pedagogów – projekt badań, [w:] Informatyka, edukacja, gospodarka, turystyka, pod red. A. Mreły, P. Szymańskiego, Zeszyty Naukowe WSG, tom 5, nr 2, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2007, s. 167-174.
 3. Kwiatkowska W., Wpływ formy wykładu na jego skuteczność dydaktyczną w kształceniu akademickim – wyniki badań własnych, [w:] „E-mentor”, nr 1 (18), SGH Warszawa 2007, s. 58-61.
 4. Kwiatkowska W., Sprawozdanie z V Krajowej Konferencji Naukowej nt. Manipulacja w mediach a edukacja (29-30 marca 2006 r., UMK Toruń), „Kognitywistyka i Media w Edukacji” 2007, nr 1-2, s. 231-233.
 5. Kwiatkowska W., Sprawozdanie z VI Krajowej Konferencji Naukowej nt. Media w edukacji – szanse i zagrożenia (28-29 maja 2007 r., UMK Toruń), „Kognitywistyka i Media w Edukacji” 2007, nr 1-2, s. 235.

2002-2006 r.
(okres sprzed doktoratu)

 1. Kwiatkowska W., Prezentacja multimedialna pt.” Owoce i warzywa” jako przykład wykorzystania programu prezentacyjnego do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, [w:]  Pedagogika Informacyjna, pod red. K. Wenty, E. Perzyckiej, Agencja Wydawnicza „KWADRA”, Szczecin 2003, s. 202-205.
 2. Kwiatkowska W., Zainteresowanie studentów polską kulturą narodową prezentowaną w Internecie w świetle badań własnych, [w:] Pedagogika Informacyjna, pod red. K. Wenty, E. Perzyckiej, Oficyna Wydawnicza CDiDN, Szczecin 2004, s. 269-274.
 3. Kwiatkowska W., Polska kultura narodowa w Internecie – doniesienia z badań, [w:] Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, pod red. T. Lewowickiego, B. Siemienieckiego, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 86-99.
 4. Kwiatkowska W., Preface to the book „Information Technology in Polish Schools. The Status Quo and the Aims.” by Professor Bronisław Siemieniecki. Publisher Adam Marszałek, Toruń 2003, [w:] “The New Educational Review”, Vol. 3, No. 2 (3), pod red. S. Juszczyka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 201-204.
 5. Kwiatkowska W., Internet a niewidomi, [w:] Komputer w pedagogice specjalnej, pod.red. B. Siemienieckiego, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 78-84.
 6. Kwiatkowska W., Wyrażenie skuteczności dydaktycznej serwera edukacyjnego w drodze naturalnego eksperymentu pedagogicznego – koncepcja badań, [w:] Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz, pod red. B. Siemienieckiego, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 127-133.