"Bez rozpatrzenia roli i miejsca mediów we współczesnym świecie niemożliwe jest ukazanie kierunku myślenia w pedagogice. Kierunku, który zatrzyma przerażającą falę zubożenia umysłów młodych ludzi, gdyż dziedzina, za której rozwój jesteśmy odpowiedzialni, zawiodła demokrację. Czas najwyższy na przewartościowanie. Czas na odejście od tego, co nieefektywne i złe."
 B. Siemieniecki,  Pedagogika kognitywistyczna, Kraków 2013
Współczesny nauczyciel powinien być twórczy, poszukiwać nowych dróg i metod działania. Innowator nie waha się przed włączeniem do procesu kształcenia nowych mediów.

A.Siemińska-Łosko, Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się w pracy nauczyciela akademickiego, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.), W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
"Piękny umysł to nie tylko posiadanie pięknych myśli i sprawne rozwiązywanie problemów, ale sprawdzenie jego możliwości, kultury poznawczej w zderzeniu z innymi umysłami, podczas zgłębiania tematu w trakcie rozmowy, dyskusji. To piękny umysł w akcji. "

W. Kwiatkowska,  M. Skibińska, Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych  [w:] red. E. Musiał, I.Pulak., Człowiek – media - edukacja, Kraków 2011,
Wyzwaniem stojącym przed pedagogiką jest wychowanie do twórczości, kreatywności, selekcji informacji, krytycznego stosunku do mediów masowych, kształtowanie otwartości wobec zmian spowodowanych technologią, ale co najistotniejsze, by czynić to z poszanowaniem etyki, norm, prawa do inności drugiego człowieka, jego godności, języka i dziedzictwa kulturowego.

D.Siemieniecka, Kognitywistyczne obszary badań pedagogicznych –media i kultura, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.),
W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
U podstaw edukacji estetycznej „zatroskanej” o rozwój człowieka powinna się wyraźnie uobecnić antropologiczna wiedza i projekty edukacyjne obejmujące swym zakresem źródłowe procesy symbolizacji. Kompetencje interpretacyjne
w zakresie sztuki kształtują się na podstawie zdolności dostrzegania podobieństw znaczeniowych dzieł (analogii) oraz na podstawie zdolności tworzenia semiotycznych ekwiwalencji. Mają związek z myśleniem twórczym.

M. Muszyńska, Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów, Toruń, 2005.
"Wykorzystanie technologii informacyjnych w kształceniu na odległość jest nieuniknioną konsekwencją wyzwań, jakie niesie społeczeństwo informacyjne w zakresie edukacji całożyciowej."

W.Kwiatkowska, Wpływ formy wykładu na jego skuteczność dydaktyczną w kształceniu akademickim - wyniki badań własnych, [w:] „E-mentor", nr 1 (18), SGH Warszawa 2007

dr Kamila Majewska

dr Kamila Majewska

dr Kamila Majewska

Dane kontaktowe:

envelope   majewska@abs.umk.pl

telefon  56 611 42 67


Konsultacje w semestrze zimowym 2015/2016:

wtorek 8.30-9.30, Gagarina 13A, p. 7

środa 8.30-9.30, Gagarina 13A, p. 7


Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2009 r.).

W 2009 roku rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu Pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Publikacje:

 1.  Edukacja medialna w służbie uczniom [w:] V Konferencja „Informatyka w Edukacji” – IwE 2008, Toruń, 3-6 lipca 2008, Kwiatkowska A.B., Sysło M.M. (red.), Agencja Wydawnicza Argi, Wrocław 2008, s. 220-226.
 2.  Jak Geometry Expressions pomaga w zrozumieniu twierdzenia Pitagorasa [w:] „45 Minut” nr 2(56), Toruń 2009, s. 25-26.
 3.  Jak skutecznie aktywizować i motywować ucznia: nauczanie programowane, początki oraz stan obecny [w:] „45 Minut” nr 4(70), Toruń 2009, s. 17-20.
 4.  Trzy równoważne definicje okręgu: konstrukcje przy pomocy programu Geometry Expressions [w:] Materiały konferencji mathPAD 2008: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 19-22 sierpnia 2008, Majewski M., Skiba R. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 110-116.
 5.  Toruńska debata o ukrytym programie edukacji nauczycieli [w:] „Wychowanie na co Dzień” nr 1-2 (196-197), Toruń 2010, s. 27.
 6.  Geometry Expressions [w:] „Wszystko dla Szkoły” nr 5, Warszawa 2010, s. 5-6.Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Bronisława Siemienieckiego [w:] W kręgu edukacji informatycznej i medialnej: studia ofiarowane prof. Bronisławowi Siemienieckiemu z okazji 60. rocznicy urodzin, 40- lecia pracy naukowej i 20-lecia powstania Toruńskiego Ośrodka Badań nad Edukacją Informatyczną i Medialną, Kwiatkowska W., Siemińska-Łosko A. (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 201, s. 37-53.
 7.  Czy technologia informacyjna może zastąpić osobę nauczyciela na lekcji matematyki? [w:] Język – komunikacja – media – edukacja,  Siemieniecki B., Lewowicki T. (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 265-274.
 8.  Funkcja liniowa: propozycja wprowadzenia przy pomocy programu Geometry Expressions [w:] „45 Minut” nr 1(59), Toruń 2010, s. 21-23.
 9.  Ocena użyteczności tablicy multimedialnej: przegląd wyników badań [w:] Wychowanie na co Dzień, nr 9 (216), Toruń 2011, s. 29-32.
 10. Tablica interaktywna w procesie nauczania [w:] „Wychowanie na co Dzień” nr 6 (213), Toruń 2011, s. 28-31.
 11.  Lekcja bez tajemnic: czyli jak uniknąć podstawowych problemów w pracy z tablicą interaktywną [w:] „45 Minut” nr 2(64), Toruń 2011, s. 38-40.
 12. Uniwersytet szansą dla nauczyciela? [w:] Technologie edukacyjne w wymiarze praktycyzmu. T. 2, Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 21-29.
 13.  Jak nauczać interaktywnie? [w:] „45 Minut” nr 4 (70), Toruń 2012, s. 11-13.
 14.  Przyczyny wysokiej efektywności nauczania z tablicą multimedialną [w:]Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Siemieniecki B. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 497-516.
 15.  Psychologiczne różnice indywidualne a osiągnięcia uczniów / Tadeusz Lewowicki. Warszawa 1975 [w:] Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Siemieniecki B. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 57-60.
 16.  Tablica interaktywna: nowoczesne narzędzie dydaktyczne czy jedynie modny gadżet? [w:] Nowe media w edukacji, Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 245-265.
 17. Płeć psychologiczna a zdolność widzenia przestrzennego: badanie studentów (tekst przed recenzją) [w:] „Przegląd Badań Edukacyjnych” nr 14, Toruń 2012, s. 177-189 (współautorstwo: M. Kowalczyk)
 18.  Efektywna nauka z tablicą interaktywną [w:] „Wychowanie na co Dzień” nr 1-2 (220-221), Toruń 2012, s. 5-8.
 19. Piloty interaktywne w pracy szkoły [w:] „45 Minut” nr 1 (71), Toruń 2013,  s. 38-40.