"Bez rozpatrzenia roli i miejsca mediów we współczesnym świecie niemożliwe jest ukazanie kierunku myślenia w pedagogice. Kierunku, który zatrzyma przerażającą falę zubożenia umysłów młodych ludzi, gdyż dziedzina, za której rozwój jesteśmy odpowiedzialni, zawiodła demokrację. Czas najwyższy na przewartościowanie. Czas na odejście od tego, co nieefektywne i złe."
 B. Siemieniecki,  Pedagogika kognitywistyczna, Kraków 2013
Współczesny nauczyciel powinien być twórczy, poszukiwać nowych dróg i metod działania. Innowator nie waha się przed włączeniem do procesu kształcenia nowych mediów.

A.Siemińska-Łosko, Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się w pracy nauczyciela akademickiego, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.), W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
"Piękny umysł to nie tylko posiadanie pięknych myśli i sprawne rozwiązywanie problemów, ale sprawdzenie jego możliwości, kultury poznawczej w zderzeniu z innymi umysłami, podczas zgłębiania tematu w trakcie rozmowy, dyskusji. To piękny umysł w akcji. "

W. Kwiatkowska,  M. Skibińska, Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych  [w:] red. E. Musiał, I.Pulak., Człowiek – media - edukacja, Kraków 2011,
Wyzwaniem stojącym przed pedagogiką jest wychowanie do twórczości, kreatywności, selekcji informacji, krytycznego stosunku do mediów masowych, kształtowanie otwartości wobec zmian spowodowanych technologią, ale co najistotniejsze, by czynić to z poszanowaniem etyki, norm, prawa do inności drugiego człowieka, jego godności, języka i dziedzictwa kulturowego.

D.Siemieniecka, Kognitywistyczne obszary badań pedagogicznych –media i kultura, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.),
W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
U podstaw edukacji estetycznej „zatroskanej” o rozwój człowieka powinna się wyraźnie uobecnić antropologiczna wiedza i projekty edukacyjne obejmujące swym zakresem źródłowe procesy symbolizacji. Kompetencje interpretacyjne
w zakresie sztuki kształtują się na podstawie zdolności dostrzegania podobieństw znaczeniowych dzieł (analogii) oraz na podstawie zdolności tworzenia semiotycznych ekwiwalencji. Mają związek z myśleniem twórczym.

M. Muszyńska, Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów, Toruń, 2005.
"Wykorzystanie technologii informacyjnych w kształceniu na odległość jest nieuniknioną konsekwencją wyzwań, jakie niesie społeczeństwo informacyjne w zakresie edukacji całożyciowej."

W.Kwiatkowska, Wpływ formy wykładu na jego skuteczność dydaktyczną w kształceniu akademickim - wyniki badań własnych, [w:] „E-mentor", nr 1 (18), SGH Warszawa 2007

Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry Dydaktyki i Mediów w Edukacji WNP UMK w Toruniu (studia stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe)

 

Dr Wioletta Kwiatkowska

Wykłady

Wprowadzenie do edukacji on-line

Technologie informacyjne

Multimedia strumieniowe w edukacji

Ćwiczenia

Edukacyjna platforma e-learning

Teoria kształcenia

Seminarium dyplomowe

Warsztaty

Metodyka prowadzenia zajęć komputerowych

Laboratorium

Media w edukacji

Technologie informacyjne

 

dr Małgorzata Skibińska

Wykłady

Media w edukacji

Metodyka technologii informacyjnej

Metodyka wykorzystania komputerów w edukacji

 

Konwersatoria

Media w edukacji

Pedagogika medialna

 

Ćwiczenia

Informatyka – komputery w edukacji

Media w edukacji

Metodyka przygotowania materiałów dydaktycznych do kształcenia zdalnego

Metodyka technologii informacyjnej

Metodyka wykorzystania komputerów w edukacji

Metodyka uczenia się

Multimedia w edukacji

Oprogramowanie Open Source w praktyce edukacyjnej

Projektowanie i administrowanie serwerem edukacyjnym

Technologie informacyjne

Warsztat pracy studenta

 

Laboratoria

Interaktywne media cyfrowe II

Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się

Technologie informacyjne

 

Seminarium dyplomowe

Proseminarium dyplomowe

Praktyka zawodowa

 

W latach 1999, 2002, 2003 pracowała jako nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej Nr 21 (później Gimnazjum nr 21) w Toruniu.

W latach 2003-2013 prowadzenie zajęć w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu (przedmioty: Komputer w edukacji i Technologia informacyjna).