"Bez rozpatrzenia roli i miejsca mediów we współczesnym świecie niemożliwe jest ukazanie kierunku myślenia w pedagogice. Kierunku, który zatrzyma przerażającą falę zubożenia umysłów młodych ludzi, gdyż dziedzina, za której rozwój jesteśmy odpowiedzialni, zawiodła demokrację. Czas najwyższy na przewartościowanie. Czas na odejście od tego, co nieefektywne i złe."
 B. Siemieniecki,  Pedagogika kognitywistyczna, Kraków 2013
Współczesny nauczyciel powinien być twórczy, poszukiwać nowych dróg i metod działania. Innowator nie waha się przed włączeniem do procesu kształcenia nowych mediów.

A.Siemińska-Łosko, Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się w pracy nauczyciela akademickiego, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.), W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
"Piękny umysł to nie tylko posiadanie pięknych myśli i sprawne rozwiązywanie problemów, ale sprawdzenie jego możliwości, kultury poznawczej w zderzeniu z innymi umysłami, podczas zgłębiania tematu w trakcie rozmowy, dyskusji. To piękny umysł w akcji. "

W. Kwiatkowska,  M. Skibińska, Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych  [w:] red. E. Musiał, I.Pulak., Człowiek – media - edukacja, Kraków 2011,
Wyzwaniem stojącym przed pedagogiką jest wychowanie do twórczości, kreatywności, selekcji informacji, krytycznego stosunku do mediów masowych, kształtowanie otwartości wobec zmian spowodowanych technologią, ale co najistotniejsze, by czynić to z poszanowaniem etyki, norm, prawa do inności drugiego człowieka, jego godności, języka i dziedzictwa kulturowego.

D.Siemieniecka, Kognitywistyczne obszary badań pedagogicznych –media i kultura, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.),
W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
U podstaw edukacji estetycznej „zatroskanej” o rozwój człowieka powinna się wyraźnie uobecnić antropologiczna wiedza i projekty edukacyjne obejmujące swym zakresem źródłowe procesy symbolizacji. Kompetencje interpretacyjne
w zakresie sztuki kształtują się na podstawie zdolności dostrzegania podobieństw znaczeniowych dzieł (analogii) oraz na podstawie zdolności tworzenia semiotycznych ekwiwalencji. Mają związek z myśleniem twórczym.

M. Muszyńska, Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów, Toruń, 2005.
"Wykorzystanie technologii informacyjnych w kształceniu na odległość jest nieuniknioną konsekwencją wyzwań, jakie niesie społeczeństwo informacyjne w zakresie edukacji całożyciowej."

W.Kwiatkowska, Wpływ formy wykładu na jego skuteczność dydaktyczną w kształceniu akademickim - wyniki badań własnych, [w:] „E-mentor", nr 1 (18), SGH Warszawa 2007

dr Małgorzata Skibińska

dr Małgorzata Skibińska

dr Małgorzata Skibińska

Dane kontaktowe:

envelope   gosiek@umk.pl

telefon  56 611 31 01

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018:

poniedziałek: 12.00-13.00, Gagarina 13A, p. 4

środa: 11.00-12.00, Gagarina 13A, p. 4

  Studia magisterskie z zakresu metod komputerowych w edukacji rozpoczęła w 1993 roku na kierunku Pedagogika (UMK). Tytuł magistra uzyskała w 1998 r. broniąc pracę pt. „Tworzenie aplikacji multimedialnej”. W październiku 1999 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki UMK, Zakładzie Technologii Kształcenia, które ukończyła w 2004 roku. Pracę doktorską nt. „Umiejętności informacyjne gimnazjalistów a szkolne modele nauczania informatyki” pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Bronisława Siemienieckiego obroniła 6 czerwca 2005 roku i Decyzją Rady Wydziału Humanistycznego otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych. W roku 2000 ukończyła Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1999, 2002, 2003 pracowała jako nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej Nr 21 (później Gimnazjum nr 21) w Toruniu. W latach 2003-2013 pracowała jako nauczyciel technologii informacyjnej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu. Od 1.11.2005 do 31.08.2007 roku pracowała jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki UMK w Toruniu. Po utworzeniu Wydziału Nauk Pedagogicznych od 01.09.2007 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Mediów w Edukacji.  

Publikacje:

 1. Aplikacja multimedialna – podstawowe narzędzie technologii informacyjnej [w:] Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej, Ciechocinek-Suwałki 2000, s. 181-185

 2.  Internet jako źródło tworzenia nauczycielskich przewodników wspierających lekcję [w:] I Konferencja Edukacja informatyczna, Čeladná – Podolánky, 23 – 26 marca 2001, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001, s. 41-42

 3.  Technologia informacyjna a współczesna edukacja [w:] red. Siemieniecki B., Technologia informacyjna w polskiej edukacji, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002, s. 110-113

 4.  Inicjatywy na rzecz popularyzacji technologii informacyjnej w Polsce [w:] red. Lewowicki T., Siemieniecki B., Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002, s. 139-144

 5.  Elektroniczne książki [w:] Pedagogika i Informatyka, materiały pokonferencyjne, Cieszyn 28-29.05.2002, s. 282-286

 6.  XVII Ogólnopolska Konferencja „Informatyka w Szkole”, UMK Toruń 18-21.09.2002 r. [w:] Kognitywistyka i Media w Edukacji, 1-2/2002 (6), Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002, s. 278-279

 7.  III Krajowa Konferencja Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji Toruń, 12-14 maja 2003 r. [w:] Kwartalnik Edukacyjny 2(32) 2003; Wychowanie na co dzień, Numer 10-11 (121-122) Październik-Listopad 2003, s. 41-42 (współautorka: Laszkowska J.)

 8.  NetOp School – system zarządzania i monitorowania pracy uczniów [w:] red. Lewowicki T., Siemieniecki B., Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004, s. 562-566

 9.  Technologia informacyjna w procesie dokształcania i samokształcenia nauczycieli w edukacji na odległość [w:] red. Siemieniecki B., Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2005, s. 75-89 (współautorka: Zacniewska J.)

 10.  Rola oprogramowania open source w kształceniu umiejętności informacyjnych uczniów [w:] red. Migdałek J., Zając M., Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kompetencje i standardy kształcenia, Wyd. Nauk. AP, Kraków 2006, s. 376-383

 11.  Umiejętności informacyjne jako podstawa funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, Silva Rerum, Nr 10/11 2007, s. 18-27

 12.   Znak, znaczenie, kontekst w teorii informacji – określenie terminów [w:] Kognitywistyka i Media w Edukacji, Nr 1-2 (2007), s. 58-67

 13.  Kształtowanie umiejętności informacyjnych metodą WebQuest [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 42-53

 14.  Otwarte zasoby edukacyjne – wyzwanie edukacji XXI wieku [w:] Zespół Ośrodka Kształcenia Na Odległość OKNO PW (red.), Postępy e-edukacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 74-83

 15.  Oprogramowanie open source w praktyce edukacyjnej [w:] W. Kwiatkowska (red.), Edukacja czytelnicza i medialna. Skrypt dydaktyczny dla nauczycieli studiów podyplomowych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008, s. 87-115

 16.  Kształcenie umiejętności medialnych z perspektywy globalnej kultury medialnej – kluczowe pytania programu CML MediaLit Kit, [w:] Współczesne problemy kształcenia na odległość, pod red. T. Lewowickiego, B. Siemienieckiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s.165-172.

 17.  Rola nowoczesnych technologii w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów [w:] red. K. Wenta, E. Perzycka, Edukacja informacyjna. Neomedia w społeczeństwie wiedzy, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 303-312

 18.  Wychowanie informacyjne w odniesieniu do teorii Kazimierza Sośnickiego [w:] red. B. Siemieniecki, Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki Kazimierza Sośnickiego, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2009 r., s. 158-166

 19.  Wiki jako przykład zbiorowej edycji informacji w sieci komputerowej [w:] red. D. Siemieniecka, Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2009 r., s. 208-214

 20.  Naukowy rodowód własny – jubileuszowe refleksje [w:] W. Kwiatkowska, A. Siemińska-Łosko (red.), W kręgu edukacji informatycznej i medialnej, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2010 r., s. 89-100

 21.  Web 2.0 – nowy model nauczania–uczenia się? [w:] red. J. Migdałek, W. Folta, Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 285-293

 22.  „Edutainment” jako metoda edukacji przyszłości (teraźniejszości), Kwartalnik „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 2010/2, (50), s. 57-65

 23.  Kluczowe umiejętności w społeczeństwie informacyjnym [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Język – komunikacja – media – edukacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 229-238

 24.  Scratch – myśl, programuj, dziel się [w:] Technologie edukacyjne w wymiarze praktycyzmu, T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 105-116

 25.  Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych [w:] red. Emilia Musiał, Irena Pulak., Człowiek – media – edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków 2011, s. 182-197 (współautorka: Kwiatkowska W.)

 26.  Edukacja i dialog w epoce cyfrowości [w:] Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, pod red. B. Siemienieckiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 243-266.

 27.  Umiejętności informacyjne gimnazjalistów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 292.

 28. Aktywność uczących się w przestrzeni Internetu, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 157 (współautorki: Kwiatkowska W., Majewska K.).

 29. Czy pokolenia cyfrowe potrzebują edukacji informacyjnej? [w:] Edukacja a nowe technologie, pod red. Doroty Siemienieckiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 49-67.

 30. Umiejętności informacyjne w kontekście nowej kultury uczenia się [w:] Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym: teoria i praktyka. T. 1 / red. nauk. Hanna Batorowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, Kraków 2015, s. s. 195-206 (współautorki: Kwiatkowska W., Majewska K.).

 31. Activity of online learners [w:] ICT in educational design: processes, materials, resources. Vol. 10, sci. ed. Eunika Baron-Polańczyk, Zielona Góra 2016, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 123-137 (współautorka: Kwiatkowska W.).
 32. Pedagogika medialna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jako przykład studiów stacjonarnych w formie online, „e-mentor”, nr 1 (68) 2017, s. 4-10 (współautorka: Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila).

 33. The potential of interactive media and their relevance in the education process, „International Journal of Psycho-Educational Sciences”, Vol. 6 no. 3 2017, s. 1-10 (współautorka: Siemieniecka Dorota, Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila)

 34. Uzależnienia od mediów cyfrowych: problem XXI wieku?, „Wychowanie na co Dzień”, nr 5 (266) 2017, s. 3-9.

 35. Obecność nauczyciela w internetowej społeczności uczącej się, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, No 27 (2018), artykuł w druku (współautorka: Kwiatkowska Wioletta).