"Bez rozpatrzenia roli i miejsca mediów we współczesnym świecie niemożliwe jest ukazanie kierunku myślenia w pedagogice. Kierunku, który zatrzyma przerażającą falę zubożenia umysłów młodych ludzi, gdyż dziedzina, za której rozwój jesteśmy odpowiedzialni, zawiodła demokrację. Czas najwyższy na przewartościowanie. Czas na odejście od tego, co nieefektywne i złe."
 B. Siemieniecki,  Pedagogika kognitywistyczna, Kraków 2013
Współczesny nauczyciel powinien być twórczy, poszukiwać nowych dróg i metod działania. Innowator nie waha się przed włączeniem do procesu kształcenia nowych mediów.

A.Siemińska-Łosko, Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się w pracy nauczyciela akademickiego, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.), W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
"Piękny umysł to nie tylko posiadanie pięknych myśli i sprawne rozwiązywanie problemów, ale sprawdzenie jego możliwości, kultury poznawczej w zderzeniu z innymi umysłami, podczas zgłębiania tematu w trakcie rozmowy, dyskusji. To piękny umysł w akcji. "

W. Kwiatkowska,  M. Skibińska, Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych  [w:] red. E. Musiał, I.Pulak., Człowiek – media - edukacja, Kraków 2011,
Wyzwaniem stojącym przed pedagogiką jest wychowanie do twórczości, kreatywności, selekcji informacji, krytycznego stosunku do mediów masowych, kształtowanie otwartości wobec zmian spowodowanych technologią, ale co najistotniejsze, by czynić to z poszanowaniem etyki, norm, prawa do inności drugiego człowieka, jego godności, języka i dziedzictwa kulturowego.

D.Siemieniecka, Kognitywistyczne obszary badań pedagogicznych –media i kultura, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.),
W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
U podstaw edukacji estetycznej „zatroskanej” o rozwój człowieka powinna się wyraźnie uobecnić antropologiczna wiedza i projekty edukacyjne obejmujące swym zakresem źródłowe procesy symbolizacji. Kompetencje interpretacyjne
w zakresie sztuki kształtują się na podstawie zdolności dostrzegania podobieństw znaczeniowych dzieł (analogii) oraz na podstawie zdolności tworzenia semiotycznych ekwiwalencji. Mają związek z myśleniem twórczym.

M. Muszyńska, Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów, Toruń, 2005.
"Wykorzystanie technologii informacyjnych w kształceniu na odległość jest nieuniknioną konsekwencją wyzwań, jakie niesie społeczeństwo informacyjne w zakresie edukacji całożyciowej."

W.Kwiatkowska, Wpływ formy wykładu na jego skuteczność dydaktyczną w kształceniu akademickim - wyniki badań własnych, [w:] „E-mentor", nr 1 (18), SGH Warszawa 2007

Działania na rzecz środowiska nauczycielskiego

Projekty szkoleń nauczycieli realizowane przez Zakład Technologii Kształcenia

Dwa pierwsze projekty szkoleń dla nauczycieli w ramach inicjatyw na rzecz upowszechniania Internetu były realizowane wspólnie przez trzy podmioty: Zakład Technologii Kształcenia IP UMK w Toruniu, OSI CompuTrain oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pracami kierowali:

– prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki – Kierownik Zakładu Technologii Kształcenia IP, UMK w Toruniu

– mgr Mieczysław Łais – prezes OSI CompuTrain i mgr Anna Zawiła – wiceprezes OSI CompuTrain,

– mgr Jerzy Dałek – Kierownik Departamentu Informatyki MEN i mgr Krzysztof J. Święcicki z Departamentu Informatyki MEN

 

Projekt szkoleń nauczycieli w ramach inicjatyw na rzecz upowszechniania Internetu w polskiej szkole w latach 1997-2000

Założenia i realizacja projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego szkoleń nauczycieli w ramach programu: Pracownia internetowa w każdej gminie, realizowany był w ośrodku szkoleniowym utworzonym  w Instytucie Pedagogiki UMK w Toruniu na przełomie 1996-1997 roku przez Zakład Technologii Kształcenia.

Projekt realizowany był w trzech etapach oznaczonych literami A, B, C. Każdy z kursów realizowany był w 40-to godzinnym bloku w ciągu pięciodniowego cyklu w oderwaniu od miejsca pracy i poza miejscem zamieszkania. Ośrodek zapewniał zakwaterowanie i wyżywienie. 

Pierwszy etap (A) miał charakter szkoleń podstawowych, związany był z nauką obsługi sprzętu. Program obejmował podstawy pracy z systemem operacyjnym Windows, edytorem tekstu oraz arkuszem kalkulacyjnym i tworzeniem nauczycielskiej bazy informacyjnej. Ogółem przeszkolono 120 nauczycieli na 5 –ciu kursach.

Drugi etap (B) obejmował podstawy wykorzystania internetu, tj.:

 • posługiwanie się narzędziami informatycznymi umożliwiającymi korzystanie z sieci internet;
 • wyszukiwanie z zasobów sieci potrzebnych informacji;
 • przygotowanie projektów lekcji uwzględniających wykorzystanie przez uczniów informacji pozyskanych z zasobów sieci.

W szkoleniach uczestniczyło ponad 300 nauczycieli na 20-tu kursach.

Etap trzeci (C) obejmował podstawy dydaktyczne wykorzystania narzędzi IT, tj.:

 • zastosowanie IT w nauczaniu różnych przedmiotów humanistycznych w szkole podstawowej oraz nauczaniu początkowym;
 • wykorzystanie programów użytkowych i pakietów zintegrowanych w procesie nauczania.

Ogółem w kursach C uczestniczyło 420 nauczycieli.

W ramach powyższych szkoleń realizowane były m.in. kursy:

 1. Komputerowe warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli nauczania początkowego:
 • Multimedia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
 • Multimedia w praktyce rewalidacyjnej;
 • Multimedia w rewalidacji dzieci niepełnosprawnych;
 • Multimedia w szkolnictwie specjalnym;
 • Metodyka wykorzystania komputerów w nauczaniu początkowym;
 • Multimedia w pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce pisania i czytania;
 • Rewalidacja logopedyczna z udziałem komputera;
 • Grafika komputerowa w nauczaniu wczesnoszkolnym.
 1. Specjalistyczne kursy informatyczne dla nauczycieli różnych przedmiotów:
 • Multimedia w procesie edukacyjnym w szkole podstawowej;
 • Metodyka technologii informacji w szkole;
 • Narzędzia graficzne pakietu Micrografix w zastosowaniach edukacyjnych dla nauczycieli szkół średnich;
 • Pakiet Windows Draw 4.0 w praktyce szkolnej nauczycieli szkół podstawowych;
 • Pakiet Windows Draw 4.0 w praktyce szkolnej nauczycieli szkół średnich;
 • Edukacyjne zastosowania programów Designer, ABC Flow Charter, Charisma w procesie nauczania dla nauczycieli szkół podstawowych;
 • Edukacyjne zastosowania programów Designer, ABC Flow Charter, Charisma w procesie  nauczania dla nauczycieli szkół średnich;
 • Pakiet zintegrowany ABC Graphic Suite w praktyce edukacyjnej szkoły podstawowej;
 • Program Charisma – narzędzie do budowy interakcyjnej, multimedialnej prezentacji dydaktycznej w szkole średniej;
 • Program Charisma – narzędzie do budowy interakcyjnej, multimedialnej prezentacji dydaktycznej w szkole podstawowej;
 • Pakiet zintegrowany ABC Graphic Suite w praktyce edukacyjnej szkoły średniej.

 

Projekt szkoleń nauczycieli w ramach inicjatyw na rzecz upowszechniania Internetu w polskiej szkole w latach 2001 – 2004

Założenia i realizacja projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego szkoleń nauczycieli w ramach programu: Pracownia internetowa w każdym gimnazjum, realizowanego w ośrodku szkoleniowym w Toruniu, utworzonym przez Zakład Technologii Kształcenia IP UMK w latach 2001-2004.

Projekt realizowany był w dwóch etapach oznaczonych literami B, C ze zmienionym programem. Każdy z kursów realizowany był w 40-to godzinnym bloku w ciągu pięciodniowego cyklu w oderwaniu od miejsca pracy i poza miejscem zamieszkania. Ośrodek zapewniał zakwaterowanie i wyżywienie. Nowością było szkolenie nauczycieli szkół gimnazjalnych kształcących dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kursy dotyczyły:

 • przygotowania nauczycieli do wykorzystania narzędzi IT w pracy z osobami niepełnosprawnymi i z różnego typu deficytami;
 • przygotowanie nauczycieli do wykorzystania IT w komputerowej diagnostyce i terapii pedagogicznej.

W trakcie kursów szkolono nauczycieli do wykorzystania multimediów w:

 • przygotowaniu się do lekcji;
 • realizacji zajęć dydaktycznych wspomaganych komputerowo;
 • diagnozowaniu i kontrolowaniu postępów rozwojowych uczniów;
 • realizacji zajęć reedukacyjnych i korekcyjno – wyrównawczych;
 • wzbogacaniu formy pozalekcyjnej pracy ucznia.

W roku 2003 realizowane były kursy typu M i K. Szkolenia typu M obejmowały wykorzystanie technologii informacyjnej i edukacji medialnej w praktyce szkolnej. Z kolei kurs typu K dotyczył wdrażania technologii informacyjnej i możliwości jej wykorzystania w usprawnianiu zarządzania szkołą oraz kreowania jej wizerunku. 

Ogółem w latach 2001-2003 w kursach uczestniczyło ponad 460 nauczycieli.   

 

Projekt Intel – Nauczanie ku Przyszłości

Projekt Nauczanie ku Przyszłości miał charakter międzynarodowy. Finansowany był przez Intel i Microsoft. Wcześniej był przeprowadzony w USA, Anglii i Niemczech. 

Zakład Technologii Kształcenia Instytutu Pedagogiki UMK i Zakład Komputerowej Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UAM w Poznaniu podjęły się wspólnie przeszkolenia studentów kierunków nauczycielskich. Projekt miał charakter eksperymentu, którego celem było określenie na ile program Nauczania ku Przyszłości jest skuteczny. W projekcie realizowanym w ośrodku szkoleniowym w Toruniu uczestniczyło 150 studentów.

Projekt adresowany był do nauczycieli i studentów kierunków nauczycielskich, którzy interesują się wprowadzeniem nowoczesnych metod i środków nauczania do swojej pracy w oparciu o wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informacyjnych.

Głównym celem tej inicjatywy było przygotowanie jak największej liczby nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów i w pracy własnej.

 

Studium Podyplomowe  „Metody komputerowe pedagogiki szkolnej”

W 1994 r. powołane zostało studium podyplomowe o  takiej samej nazwie jak specjalizacja na kierunku pedagogika – „Metody komputerowe pedagogiki szkolnej”. Było to unikalne w skali europejskiej i pierwsze w Polsce studium przygotowujące pedagogów oraz nauczycieli nauczania początkowego do efektywnego wykorzystania osiągnięć technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej, w diagnostyce i terapii pedagogicznej oraz zarządzaniu szkołą i monitoringu dydaktycznym. Program studium opracował, a następnie kierował nim do 1996 r. Profesor Bronisław Siemieniecki.

___

Podyplomowe Studium „Technologia Informacyjna w Edukacji Niestacjonarnej”

W Zakładzie Technologii Kształcenia UMK w Toruniu w 2001 roku realizowane były studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej w edukacji niestacjonarnej.

Studia przeznaczone były dla nauczycieli szkół podstawowych po studiach magisterskich lub licencjackich dowolnego kierunku.

Ich celem było:

Przygotowanie liderów do prowadzenia szkół wirtualnych i wirtualnych punktów konsultacyjnych dla nauczycieli posiadających przygotowanie podstawowe z zakresu technologii informacyjnej.

Tematyka:

 • Elementy programowania.
 • Usługi sieci Internet w zastosowaniach edukacyjnych.
 • Multimedia strumieniowe w procesie edukacji.
 • Serwery edukacyjne w procesie nauczania.
 • Uczenie się wybranych języków programowania.
 • Metodyka kształcenia TI w szkole podstawowej.
 • Edukacja dorosłych z elementami metodyki kształcenia na odległość.
 • Elementy aktualnego prawa oświatowego.
 • Planowanie pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Uzyskane kompetencje i kwalifikacje:
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z elementów informatyki lub innych tego typu przedmiotów. Umiejętność programowania multimedialnego oraz tworzenie prezentacji hipermedialnych. Znajomość elementów grafifi komputerowej i jej wykorzystanie w edukacji. Znajomość pracy w sieci i sposobów tworzenia dokumentów HTML. Kwalifikacje do przygotowywania kolejnych nauczycieli do stosowania TI w nauczaniu, powszechne szkolenie nauczycieli z zakresu TI.

Kierownik studiów: dr Aleksandra Skarbińska

___

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej

W Katedrze Dydaktyki i Mediów w Edukacji Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu w 2008 roku realizowane były studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej.

Ich celem było:

 1. przygotowanie nauczycieli do właściwego i efektywnego korzystania z mediów w kształceniu i wychowaniu,
 2. przygotowanie do krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz sprawnego posługiwania się mediami jako narzędziami działalności intelektualnej,
 3. zapoznanie słuchaczy ze złożonością przekazu medialnego i jego konsekwencjami dla procesu nauczania – uczenia się.

Studia przeznaczone były dla absolwentów różnych kierunków szkół wyższych, którzy pracują w szkołach i pragną zdobyć kwalifikacje do prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej. Adresowane były przede wszystkim do nauczycieli bibliotekarzy, polonistów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli technologii informacyjnej i informatyki. Warto podkreślić, że część zajęć było realizowanych w formie e-learning. Słuchacze pozytywnie ocenili jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz zaplecze organizacyjne. Pomyślnie studia ukończyły 62 osoby.

Kierownik studiów: dr Wioletta Kwiatkowska

dyplom

Uroczystość zakończenia I edycji studiów podyplomowych

Galeria zdjęć z uroczystego wręczenia dyplomów absolwentom podyplomowych studiów w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej.