"Bez rozpatrzenia roli i miejsca mediów we współczesnym świecie niemożliwe jest ukazanie kierunku myślenia w pedagogice. Kierunku, który zatrzyma przerażającą falę zubożenia umysłów młodych ludzi, gdyż dziedzina, za której rozwój jesteśmy odpowiedzialni, zawiodła demokrację. Czas najwyższy na przewartościowanie. Czas na odejście od tego, co nieefektywne i złe."
 B. Siemieniecki,  Pedagogika kognitywistyczna, Kraków 2013
Współczesny nauczyciel powinien być twórczy, poszukiwać nowych dróg i metod działania. Innowator nie waha się przed włączeniem do procesu kształcenia nowych mediów.

A.Siemińska-Łosko, Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się w pracy nauczyciela akademickiego, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.), W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
"Piękny umysł to nie tylko posiadanie pięknych myśli i sprawne rozwiązywanie problemów, ale sprawdzenie jego możliwości, kultury poznawczej w zderzeniu z innymi umysłami, podczas zgłębiania tematu w trakcie rozmowy, dyskusji. To piękny umysł w akcji. "

W. Kwiatkowska,  M. Skibińska, Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych  [w:] red. E. Musiał, I.Pulak., Człowiek – media - edukacja, Kraków 2011,
Wyzwaniem stojącym przed pedagogiką jest wychowanie do twórczości, kreatywności, selekcji informacji, krytycznego stosunku do mediów masowych, kształtowanie otwartości wobec zmian spowodowanych technologią, ale co najistotniejsze, by czynić to z poszanowaniem etyki, norm, prawa do inności drugiego człowieka, jego godności, języka i dziedzictwa kulturowego.

D.Siemieniecka, Kognitywistyczne obszary badań pedagogicznych –media i kultura, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.),
W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
U podstaw edukacji estetycznej „zatroskanej” o rozwój człowieka powinna się wyraźnie uobecnić antropologiczna wiedza i projekty edukacyjne obejmujące swym zakresem źródłowe procesy symbolizacji. Kompetencje interpretacyjne
w zakresie sztuki kształtują się na podstawie zdolności dostrzegania podobieństw znaczeniowych dzieł (analogii) oraz na podstawie zdolności tworzenia semiotycznych ekwiwalencji. Mają związek z myśleniem twórczym.

M. Muszyńska, Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów, Toruń, 2005.
"Wykorzystanie technologii informacyjnych w kształceniu na odległość jest nieuniknioną konsekwencją wyzwań, jakie niesie społeczeństwo informacyjne w zakresie edukacji całożyciowej."

W.Kwiatkowska, Wpływ formy wykładu na jego skuteczność dydaktyczną w kształceniu akademickim - wyniki badań własnych, [w:] „E-mentor", nr 1 (18), SGH Warszawa 2007

Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy”

Konferencja jest inicjatywą kół naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Opieki naukowej podjęły się: dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK z Katedry Dydaktyki i Mediów INP WFiNS UMK oraz dr Monika Szabłowska-Zaremba z Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego WNH KUL.
Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy” organizowana jest przez Studenckie Koło Naukowe Pedagogów WFiNS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedrę Dydaktyki i Mediów WFiNS UMK oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego WNH KUL. Skierowana jest do studentów i doktorantów z całego kraju. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom przebiegać będzie ona w trybie online, co również umożliwi wymianę naukowych poglądów i dyskusję.
W zakres przyjętej tematyki wchodzą poniższe obszary:
●    edukacyjny aspekt kreowania relacji społecznych w Internecie,
●    prawne aspekty bezpieczeństwa w sieci,
●    życiowe sukcesy i porażki w społecznej przestrzeni Internetu,
●    psychologiczne konteksty relacji w sieci,
●    rola kultury w sieci i sieci w kulturze,
●    social media i infoetyka,
●    humanista w internecie.
Konferencja jest bezpłatna, a każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale. Planowane jest wydanie recenzowanej monografii naukowej w formie e-booka. Dopuszczone zostaną prace z pozytywną recenzją.

Terminy:

  • 4 grudnia 2020 r. – zgłoszenie udziału w konferencji i nadsyłanie abstraktów wystąpień poprzez formularz umieszczony na dole strony
  • 14 grudnia 2020 r. – ogłoszenie zakwalifikowanych wystąpień
  • 17 stycznia 2021 r. – nadsyłanie prezentacji multimedialnych
  • 19-20 stycznia 2021 r. – Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy
  • 8 marca 2021 r. – ostateczny termin nadsyłania rozdziałów do monografii naukowej

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez:

  • prof. dr hab. Beatę Przyborowską, Prorektor ds. Studenckich UMK w Toruniu,
  • prof. dra hab. Krzysztofa Rubachę, Dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK,
  • dra hab. Krzysztofa Nareckiego, prof. KUL, Prorektora ds. Studentów i Doktorantów KUL,
  • dr hab. Magdalenę Charzyńską-Wójcik, prof. KUL, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL
  • Kolegium Dziekańskie WNH KUL
Konferencja Studencka - plakat