"Bez rozpatrzenia roli i miejsca mediów we współczesnym świecie niemożliwe jest ukazanie kierunku myślenia w pedagogice. Kierunku, który zatrzyma przerażającą falę zubożenia umysłów młodych ludzi, gdyż dziedzina, za której rozwój jesteśmy odpowiedzialni, zawiodła demokrację. Czas najwyższy na przewartościowanie. Czas na odejście od tego, co nieefektywne i złe."
 B. Siemieniecki,  Pedagogika kognitywistyczna, Kraków 2013
Współczesny nauczyciel powinien być twórczy, poszukiwać nowych dróg i metod działania. Innowator nie waha się przed włączeniem do procesu kształcenia nowych mediów.

A.Siemińska-Łosko, Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się w pracy nauczyciela akademickiego, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.), W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
"Piękny umysł to nie tylko posiadanie pięknych myśli i sprawne rozwiązywanie problemów, ale sprawdzenie jego możliwości, kultury poznawczej w zderzeniu z innymi umysłami, podczas zgłębiania tematu w trakcie rozmowy, dyskusji. To piękny umysł w akcji. "

W. Kwiatkowska,  M. Skibińska, Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych  [w:] red. E. Musiał, I.Pulak., Człowiek – media - edukacja, Kraków 2011,
Wyzwaniem stojącym przed pedagogiką jest wychowanie do twórczości, kreatywności, selekcji informacji, krytycznego stosunku do mediów masowych, kształtowanie otwartości wobec zmian spowodowanych technologią, ale co najistotniejsze, by czynić to z poszanowaniem etyki, norm, prawa do inności drugiego człowieka, jego godności, języka i dziedzictwa kulturowego.

D.Siemieniecka, Kognitywistyczne obszary badań pedagogicznych –media i kultura, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.),
W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
U podstaw edukacji estetycznej „zatroskanej” o rozwój człowieka powinna się wyraźnie uobecnić antropologiczna wiedza i projekty edukacyjne obejmujące swym zakresem źródłowe procesy symbolizacji. Kompetencje interpretacyjne
w zakresie sztuki kształtują się na podstawie zdolności dostrzegania podobieństw znaczeniowych dzieł (analogii) oraz na podstawie zdolności tworzenia semiotycznych ekwiwalencji. Mają związek z myśleniem twórczym.

M. Muszyńska, Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów, Toruń, 2005.
"Wykorzystanie technologii informacyjnych w kształceniu na odległość jest nieuniknioną konsekwencją wyzwań, jakie niesie społeczeństwo informacyjne w zakresie edukacji całożyciowej."

W.Kwiatkowska, Wpływ formy wykładu na jego skuteczność dydaktyczną w kształceniu akademickim - wyniki badań własnych, [w:] „E-mentor", nr 1 (18), SGH Warszawa 2007

Działalność naukowa

 

prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki

 

Przegląd wybranych projektów i badań:

Projekt: Dydaktyka w dobie komputerów – czas realizacji: 2016-2019

Projekt: Spojrzenie na agresję z perspektywy teorii kognitywistycznej oraz pedagogiki medialnej – czas realizacji 2016-2018.

Projekt: Knowledge, ICT and education – a critical perspective – czas realizacji 2015-2016

Projekt: Technologie edukacyjne w perspektywie kognitywistycznej w tym neurodydaktycznej i neurowychowania – czas realizacji 2011-2015

Projekt: Umiejętności informacyjne uczniów szkół średnich a stopień ich zaangażowania na forach społecznościowych – czas realizacji 2011 – 2016

Projekt: Kognitywistyczne problemy języka w świecie zdominowanym mediami – czas 2009 – 2011

Projekt: Badania w zakresie wykorzystania pracowni internetowych w edukacji. Programy Internet w każdej gminie, Internet w każdym gimnazjum

Badania nad wykorzystaniem warsztatów multimedialnych dla nauczycieli przeprowadzone w latach 1997-1999

Badania nad działaniami twórczymi uczniów a IT w szkołach podstawowych                    

A/ Twórczość a gry komputerowe wykorzystywane przez uczniów w wieku 12-15 lat

Eksperymenty nad wykorzystaniem komputerów w pracy z dziećmi mającymi różne deficyty

A/ Projekt Ekspertowego systemu diagnozowania i doboru terapii

B/ Projekt Komputerowego Testu Dojrzałości Szkolnej

C/ Projekty programów komputerowych do diagnozowania i terapii pedagogicznej

Badania nad wykorzystaniem TI w procesie kształcenia w latach 2010 – 2014

→ Więcej…


dr Wioletta Kwiatkowska

 Przegląd badań własnych

1. Badania w zakresie pedagogicznych aspektów aktywności poznawczej i społecznej studentów w kształceniu na odległość

2. Badania w zakresie analizy czynników indywidualnych warunkujących powodzenie w uczeniu się w środowisku internetowym

3. E-learning w dydaktyce akademickiej

4. Podstawy dydaktyki kształcenia online

4. Badania w zakresie skuteczności dydaktycznej wykładów zdalnych

5. Badania w zakresie specyfiki interakcji zachodzących w edukacyjnej grupie internetowej

6. Badania w zakresie wykorzystania multimedialnych materiałów e-learningowych przez uczących się zdalnie

7. Badania w zakresie wykorzystania blogów w edukacji

8. Badania w zakresie wykorzystania współczesnych form przekazu informacji w edukacji zdalnej

→ Więcej…


dr Kamila Majewska

Udział w projektach badawczych

 1. Temat: Nowoczesne narzędzia dydaktyczne w praktyce edukacyjnej
 2. Temat: Pedagogiczne przesłanki do stosowania tabletów w procesie edukacji wczesnoszkolnej
 3. Temat: E-dziennik w procesie wychowania
 4. Temat: Tablica interaktywna w szkole – szanse i zagrożenia
 5. Temat: Nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej w pracy studentów kierunków humanistycznych
 6. Temat: Efektywność dydaktyczna nauczania realizowanego przy użyciu tablicy multimedialnej w procesie nauczania wczesnoszkolnego
 7. Temat: Efektywność dydaktycznego wykorzystania tablicy multimedialnej w procesie nauczania wczesnoszkolnego
 8. Temat: Poziom akceptacji interaktywnego procesu nauczania wspartego tablicą multimedialną przez uczniów kształcenia zintegrowanego
 9. Temat: Efektywność dydaktyczna nauczania realizowanego przy użyciu pilotów interaktywnych
 10. Temat: Interaktywne piloty dydaktyczne w procesie nauczania akademickiego
 11. Temat: Multimedialne ćwiczenia dydaktyczne w edukacji przedszkolnej
 12. Temat: Zastosowanie sprzętu Testico Edu w nauczaniu wczesnoszkolnym
 13. Temat: Skuteczność procesu nauczania geometrii z wykorzystaniem multimedialnego programu dydaktycznego Geometry Expressions

→ Więcej…


dr Małgorzata Skibińska

Tematy i projekty badawcze

1. Badania w zakresie wykorzystania pracowni internetowych w edukacji w ramach programów: Internet w każdej gminie, Internet w każdym gimnazjum

2. Badania nad IT w procesie kształcenia

3. Badanie umiejętności informacyjnych gimnazjalistów

4. Umiejętności informacyjne studentów kierunków pedagogicznych na przykładzie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

5. Umiejętności informacyjne uczących się

 → Więcej…