"Bez rozpatrzenia roli i miejsca mediów we współczesnym świecie niemożliwe jest ukazanie kierunku myślenia w pedagogice. Kierunku, który zatrzyma przerażającą falę zubożenia umysłów młodych ludzi, gdyż dziedzina, za której rozwój jesteśmy odpowiedzialni, zawiodła demokrację. Czas najwyższy na przewartościowanie. Czas na odejście od tego, co nieefektywne i złe."
 B. Siemieniecki,  Pedagogika kognitywistyczna, Kraków 2013
Współczesny nauczyciel powinien być twórczy, poszukiwać nowych dróg i metod działania. Innowator nie waha się przed włączeniem do procesu kształcenia nowych mediów.

A.Siemińska-Łosko, Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się w pracy nauczyciela akademickiego, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.), W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
"Piękny umysł to nie tylko posiadanie pięknych myśli i sprawne rozwiązywanie problemów, ale sprawdzenie jego możliwości, kultury poznawczej w zderzeniu z innymi umysłami, podczas zgłębiania tematu w trakcie rozmowy, dyskusji. To piękny umysł w akcji. "

W. Kwiatkowska,  M. Skibińska, Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych  [w:] red. E. Musiał, I.Pulak., Człowiek – media - edukacja, Kraków 2011,
Wyzwaniem stojącym przed pedagogiką jest wychowanie do twórczości, kreatywności, selekcji informacji, krytycznego stosunku do mediów masowych, kształtowanie otwartości wobec zmian spowodowanych technologią, ale co najistotniejsze, by czynić to z poszanowaniem etyki, norm, prawa do inności drugiego człowieka, jego godności, języka i dziedzictwa kulturowego.

D.Siemieniecka, Kognitywistyczne obszary badań pedagogicznych –media i kultura, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.),
W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
U podstaw edukacji estetycznej „zatroskanej” o rozwój człowieka powinna się wyraźnie uobecnić antropologiczna wiedza i projekty edukacyjne obejmujące swym zakresem źródłowe procesy symbolizacji. Kompetencje interpretacyjne
w zakresie sztuki kształtują się na podstawie zdolności dostrzegania podobieństw znaczeniowych dzieł (analogii) oraz na podstawie zdolności tworzenia semiotycznych ekwiwalencji. Mają związek z myśleniem twórczym.

M. Muszyńska, Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów, Toruń, 2005.
"Wykorzystanie technologii informacyjnych w kształceniu na odległość jest nieuniknioną konsekwencją wyzwań, jakie niesie społeczeństwo informacyjne w zakresie edukacji całożyciowej."

W.Kwiatkowska, Wpływ formy wykładu na jego skuteczność dydaktyczną w kształceniu akademickim - wyniki badań własnych, [w:] „E-mentor", nr 1 (18), SGH Warszawa 2007

Działalność naukowa

 

dr Wioletta Kwiatkowska

 Przegląd badań własnych

 1. Badania w zakresie pedagogicznych aspektów aktywności poznawczej i społecznej studentów w kształceniu na odległość

W oparciu o wyniki badań własnych przedstawiono opinie studentów uczących się w Sieci, dotyczące ich działań edukacyjnych oraz zaangażowania. Głównym celem badawczym było wskazanie możliwości aktywizowania studentów w e-learningu. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: Jakie działania edukacyjne inicjują i sprzyjają wzajemnemu poznaniu się, współpracy uczących się, rozwijaniu refleksji, uczeniu się w kontekście rzeczywistych sytuacji? W jaki sposób wzbudzać w nich zaangażowanie? Czy i jakie działania ze strony nauczyciela i innych studentów mają charakter wspierający? Jakie działania edukacyjne wskazują na personalizację nauczania? Wyniki badań własnych potwierdzają, że proces uczenia się w przestrzeni Internetu wymaga autentycznego doświadczania, umiejętności krytycznego myślenia, aktywnego działania, budowania relacji międzyludzkich, motywacji i zaangażowania ucznia, obecności nauczyciela oraz wysokiej jakości materiałów edukacyjnych. Zapewnienie studentom w kursach e-learning i blended-learning kompleksowego wsparcia jest ważne dla pomyślnego ukończenia nauki. Niwelowanie istotności wyżej wymienionych czynników przyczynić się może do niepowodzeń edukacyjnych uczących się oraz drastycznego obniżenia jakości edukacji. Wyzwaniem dla nauczycieli, instruktorów, projektantów kursów e-learning jest inicjowanie i zachęcanie studentów do aktywnych działań edukacyjnych zakorzenionych w dialogu i współpracy przy wykorzystaniu powszechnych i dostępnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym źródeł internetowych.

 • Kwiatkowska W., Aktywność uczących się w przestrzeni Internetu, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 157, współautorstwo: Małgorzata Skibińska i Kamila Majewska.
 • Kwiatkowska W., Initiative of students using e-learning, [w:] Faces of traditional and new media in education of the 21st century : features, tools, use, eds.: Monika Frania, Tomasz Huk, Marcin Musioł, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • Kwiatkowska W., Community in a virtual classroom, „The New Educational Review” 2014, Vol. 35, No. 1, s. 66-76

 

2. Badania w zakresie analizy czynników indywidualnych warunkujących powodzenie w uczeniu się w środowisku internetowym

Za główny cel badawczy obrano: przedstawienie doświadczeń uczących się przez Internet w kontekście ich indywidualnych predyspozycji. Ponadto istotne było, aby na podstawie zebranych doświadczeń badanych studentów wskazać, na co pedagodzy, nauczyciele powinni zwracać uwagę w realizacji zajęć zdalnych i w jaki sposób udoskonalać własne kursy internetowe.

 • Kwiatkowska W., The remote learning process from the perspective of individual differences, Bratland i D. Siemieniecka (eds.), Young people’s digital everyday life and education – new forms of self-formation, learning and digital literacy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 88-118.
 • Kwiatkowska W., Młodzi dorośli w obliczu kształcenia internetowego: spojrzenie z perspektywy dydaktyki różnicowej, [w:] Człowiek – Media – Edukacja, pod red. J. Morbitzera, E. Musiał, KTiME UP, Kraków 2012, s. 257-270, Internet: http://www.up.krakow.pl/ktime/symp2012/referaty_2012_10/kwiatkow.pdf
 • Kwiatkowska W., Alfabet e-edukacji, [w:] Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, pod red. B. Siemienieckiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.

 

3. E-learning w dydaktyce akademickiej

Celem badań było poznanie opinii nauczycieli akademickich na temat projektowania i realizacji procesu nauczania – uczenia się w formie zdalnej. Z badań wynika, że prowadzący zajęcia e-learningowe zdecydowanie skupiają się na przyswajaniu wiedzy przez studentów, sporadycznie dokonują wstępnej oceny stanu wiedzy i umiejętności uczących się. Zaleca się, aby nauczyciele podejmowali działania w zakresie wypracowania własnych strategii w nauczaniu zdalnym. Uzyskane efekty badawcze mogą stanowić ważny element w dyskusji nad nauczaniem w sieci, która nieustannie toczy się w środowisku pedagogów zajmujących się mediami.

 

4. Podstawy dydaktyki kształcenia online

Przedmiotem badań i analizy były strategie nauczania wielostronnego i kognitywnego wykorzystywane przez nauczycieli akademickich w środowisku internetowym. Podjęte badania – z jednej strony – miały na celu ukazanie, na ile i w jakim stopniu nauczyciele akademiccy UMK wykorzystują w swojej pracy dydaktycznej technologie informacyjne w zakresie nauczania zdalnego, a z drugiej – przybliżenie nauczycielom teorii kształcenia wielostronnego i kognitywnego. Wyniki badań zostały opracowane w listopadzie 2011 roku.

Dotychczasową analizę w zakresie tej problematyki opublikowałam w następujących artykułach:

 • Kwiatkowska W., Jak nauczać w sieci? – analiza dobrych praktyk, [w:] Technologie edukacyjne w wymiarze praktycyzmu, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 182-195.
 • Kwiatkowska W., Kształcenie na odległość jako swoiste rozwinięcie koncepcji wielostronnego nauczania i uczenia się, [w:] Media w edukacji – poglądy, zastosowania, społeczne spostrzeganie, pod red. B. Siemienieckiego, T. Lewowickiego, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 173-180.
 • Kwiatkowska W., Odniesienia do zasad nauczania Kazimierza Sośnickiego w edukacji informatycznej, [w:] Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki Kazimierza Sośnickiego, pod red. B. Siemienieckiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 97-105.
 • Kwiatkowska W., Możliwości i ograniczenia kształcenia na odległość – ujęcie teoretyczne i praktyczne, [w:] Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym, pod red. T. Lewowickiego, B. Siemienieckiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 54-62.
 • Kwiatkowska W., W kierunku rozwoju dydaktyki. Od dydaktyki tradycyjnej do dydaktyki cyfrowej sieci, [w:] Współczesne problemy kształcenia na odległość, pod red. T. Lewowickiego, B. Siemienieckiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 126-143.

 

4. Badania w zakresie skuteczności dydaktycznej wykładów zdalnych

Przeprowadzone badania ukazały porównywalną skuteczność wykładów tradycyjnych jak i zdalnych, co tym samym daje szanse na podniesienie poziomu nauki i większą jej dostępność dla uczącej się społeczności. Szczegółowe wyniki tychże badań zostały przedstawione m. in. w:

 • Kwiatkowska W., Wykład w kształceniu na odległość, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Kwiatkowska W., Sztuka prowadzenia wykładów w Sieci, [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, pod red. J. Migdałka, W. Folty, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Narodowej w Krakowie, Kraków 2010, s. 169-180.
 • Kwiatkowska W., Skuteczność dydaktyczna wykładów uproblemowionych w kształceniu na odległość, [w:] Postępy e-edukacji, praca zbiorowa pod red. Zespołu Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 152-163.
 • Kwiatkowska W., E-learning w kształceniu pedagogów – projekt badań, [w:] Informatyka, edukacja, gospodarka, turystyka, pod red. A. Mreły, P. Szymańskiego, Zeszyty Naukowe WSG, tom 5, nr 2, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2007, s. 167-174.
 • Kwiatkowska W., Wpływ formy wykładu na jego skuteczność dydaktyczną w kształceniu akademickim – wyniki badań własnych, [w:] „E-mentor”, nr 1 (18), SGH Warszawa 2007, s. 58-61.
 • Kwiatkowska W., Wyrażenie skuteczności dydaktycznej serwera edukacyjnego w drodze naturalnego eksperymentu pedagogicznego – koncepcja badań, [w:] Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz, pod red. B. Siemienieckiego, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 127-133.

 

5. Badania w zakresie specyfiki interakcji zachodzących w edukacyjnej grupie internetowej

Wyniki przeprowadzonych badań dobitnie wskazały, że należy zastanowić się nad sposobem konstruowania zajęć prowadzonych na odległość. Zamiast starać się o ulepszanie wszystkich typów interakcji, należy rozważyć skupienie się na konkretnych typach, takich jak interakcje student-student, aby tym samym zwiększyć stopień zadowolenia uczących się. Wyniki opublikowano w:

 • Kwiatkowska W., Interakcje pomiędzy studentami a wykładowcą i w gronie studentów podczas wykładów tradycyjnych i na odległość, [w:] Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji, pod red. D. Siemienieckiej, A. Siemińskiej-Łosko, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 144-159.

 

6. Badania w zakresie wykorzystania multimedialnych materiałów e-learningowych przez uczących się zdalnie

Przedmiotem badań było określenie stopnia wykorzystania materiałów e-learningowych opracowanych przez nauczyciela kursu. Okazało się, że studenci preferują materiały interaktywne, ćwiczenia i zadania. W przypadku materiałów tekstowych najczęściej wykorzystywane były pliki formatu pdf. Co ciekawe, pomimo różnorodności materiałów e-learnignowych studenci chcieliby otrzymać dodatkowo wydruki. Badani zwrócili również uwagę na zbyt duże odstępy czasu w dostarczaniu materiałów dydaktycznych. Ich zdaniem na serwerze powinny być one zamieszczane nie sukcesywnie, ale na samym początku w całości.

Wyniki opublikowano w:

 • Kwiatkowska W., Możliwości wykorzystania platformy e-learning w opinii studentów pedagogiki, [w:] Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej, pod red. D. Siemienieckiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 222-231.

 

7. Badania w zakresie wykorzystania blogów w edukacji

Przedmiotem podjętych badań była analiza komentarzy na blogach w oparciu o klasyfikację R. F. Bales’a Interaction Process Analysis, która pozwoliła na szczegółowe opracowanie aktów konstytutywnych interakcji w małych grupach. Analizując komentarze zauważono, że blogi służyły w przeważającym stopniu wymianie opinii i sugestii. W wyniku interakcji z innymi blogerami możliwa jest konfrontacja różnych punktów widzenia, tym samym pojawia się szansa na dostrzeżenie, przedyskutowanie czy przeformułowanie pomysłów i praktycznych rozwiązań. Prowadzenie mądrego dyskursu, nastawienie na zrozumienie drugiego człowieka, jego punktu widzenia niesie nadzieję na wychowanie w duchu humanistycznym a tym samym doskonalenie umysłów internautów.

Wyniki opublikowano w:

 • Kwiatkowska W., Blogi jako wyzwanie edukacyjne, Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. Nowe wyzwania edukacyjne, pod red. J. Migdałka, W. Folty Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 75-84.
 • Kwiatkowska W., The analysis of comments on Internet education blogs on the example of an international project ICT in Social Life Godejord B., Perzycka E. (eds, 2011), Education Across Borders: e-Didactics of International Module in Socio-Cultural Aspects of ICT, Fredrikke nr 1, ISBN 978-82-7569-197-0
 • Kwiatkowska W., Skibińska M., Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych, [w:] Człowiek, media, edukacja, pod red. E. Musiał, I. Pulak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 182-198.

 

8. Badania w zakresie wykorzystania współczesnych form przekazu informacji w edukacji zdalnej

Przedmiotem badań były zastosowania technologii multimediów strumieniowych dla umożliwienia realizacji synchronicznego i asynchronicznego przekazu i pozyskiwania treści edukacyjnych z wykorzystaniem sieci Internet.

Głównym celem było zapoznanie się z problematyką multimediów strumieniowych jako technice dostarczania skompresowanej  informacji multimedialnej poprzez Internet.

Wyniki opublikowano w:

 • Kwiatkowska W., Multimedia strumieniowe w edukacji, [w:] Edukacja czytelnicza i medialna. Skrypt dydaktyczny dla nauczycieli studiów podyplomowych, pod red. W. Kwiatkowskiej, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 169-190.

 


dr Kamila Majewska

Udział w projektach badawczych

 1. Temat: Nowoczesne narzędzia dydaktyczne w praktyce edukacyjnej

Badania przeprowadzone w ramach grantu 2550 – NP., realizowanego w 2016 roku.

Głównym celem prezentowanego projektu było zbadanie preferencji nauczycieli (z poziomu edukacji wczesnoszkolnej) odnośnie komputerowych narzędzi dydaktycznych stosowanych podczas pracy na lekcji.

Grupa badawcza:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 1. Temat: Pedagogiczne przesłanki do stosowania tabletów w procesie edukacji wczesnoszkolnej

Celem wyjazdu były studia nad literaturą.

Fundusze na badania przyznane zostały w ramach „Konkursu Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych przy Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu” w roku 2016.

 1. Temat: E-dziennik w procesie wychowania

Badania przeprowadzone w ramach grantu 2210 – NP., realizowanego w 2015 roku, skupiające się m. in. na sposobie oraz częstotliwości użycia dziennika elektronicznego przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

Grupa badawcza:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 1. Temat: Tablica interaktywna w szkole – szanse i zagrożenia

Badania przeprowadzone w ramach grantu 1811 – NP., realizowanego w 2014 roku. Badania skupiały się na problematyce dotyczącej sposobu pracy z tablicą interaktywną, problemów oraz oczekiwań związanych z użytkowaniem narzędzia,

Grupa badawcza:  uczniowie oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 1. Temat: Nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej w pracy studentów kierunków humanistycznych

Badanie obejmowało:

– pracę z pilotami multimedialnymi oraz określenie ich roli w nauczaniu akademickim,

– analizę sposobów wykorzystania e-portfolio przez studentów kierunków humanistycznych,

– komputerowe gry dydaktyczne oraz badanie nastawienia studentów (przyszłych nauczycieli) do korzystania z komputerowych gier dydaktycznych podczas zajęć,

– komputerowe gry przeznaczone do diagnostyki i terapii pedagogicznej: ich ocenę oraz gotowość do opracowywania oraz korzystania z narzędzi w pracy zawodowej – podczas diagnozy lub terapii pedagogicznej,

– sposób użycia tabletów w procesie edukacji oraz w czasie wolnym przez studentów kierunków humanistycznych.

 1. Temat: Efektywność dydaktyczna nauczania realizowanego przy użyciu tablicy multimedialnej w procesie nauczania wczesnoszkolnego

Badania przeprowadzone w okresie od 01.05.2011 r. do 01.10.2012 r., w ramach pracy doktorskiej pt. „Efektywność dydaktyczna nauczania realizowanego przy użyciu tablicy multimedialnej w procesie nauczania wczesnoszkolnego”, grupa badana:  uczniowie edukacji początkowej.

 1. Temat: Efektywność dydaktycznego wykorzystania tablicy multimedialnej w procesie nauczania wczesnoszkolnego

Badania przeprowadzone w okresie od 01.04.2012 r. do 25.11.2012 r., w ramach grantu promotorskiego 114-NP, grupa badana:  uczniowie edukacji początkowej.

 1. Temat: Poziom akceptacji interaktywnego procesu nauczania wspartego tablicą multimedialną przez uczniów kształcenia zintegrowanego

Badania przeprowadzone w okresie od 01.09.2011 r. do 25.11.2011 r., w ramach grantu promotorskiego 495-NP, grupa badana:  uczniowie edukacji początkowej.

 1. Temat: Efektywność dydaktyczna nauczania realizowanego przy użyciu pilotów interaktywnych

Badania przeprowadzone w okresie od 01.10.2011 r. do 01.07.2012 r., w ramach współpracy z firmą Dreamtec Sp. z o.o., grupa badana: studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.

 1. Temat: Interaktywne piloty dydaktyczne w procesie nauczania akademickiego

Badania przeprowadzone w okresie od 01.01.2011 r. do 01.10.2011 r., w ramach współpracy z firmą Dreamtec Sp. z o.o., grupa badana: studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.

 1. Temat: Multimedialne ćwiczenia dydaktyczne w edukacji przedszkolnej

Badania przeprowadzone w okresie od 01.10.2010 r. do 01.06.2011 r., w ramach współpracy z firmą Consalnex Sp. z o.o., grupa badana: dzieci w wieku przedszkolnym.

 1. Temat: Zastosowanie sprzętu Testico Edu w nauczaniu wczesnoszkolnym

Badania przeprowadzone w okresie od 01.09.2010 r. do 01.04.2011 r., w ramach współpracy z firmą Dreamtec Sp. z o.o., grupa badana:  uczniowie edukacji początkowej.

 1. Temat: Skuteczność procesu nauczania geometrii z wykorzystaniem multimedialnego programu dydaktycznego Geometry Expressions

Badania przeprowadzone w okresie od 01.09.2008 r. do 30.11.2008 r., w ramach pracy magisterskiej pt. „Dydaktyczne aspekty zastosowań technologii informacyjnej do nauczania matematyki – analiza na przykładzie Geometry Expressions”, grupa badana: uczniowie szkoły podstawowej (10-13 lat).

 


dr Małgorzata Skibińska

 

Tematy i projekty badawcze

Badania w zakresie wykorzystania pracowni internetowych w edukacji w ramach programów: Internet w każdej gminie, Internet w każdym gimnazjum

 1998-2002 – członek zespołu badawczego kierowanego przez prof. dra hab. Bronisława Siemienieckiego. Zespół prowadził badania dotyczące wykorzystania pracowni internetowych w edukacji wprowadzanych w ramach rządowego programu „Internet w każdej gminie” i „Internet dla gimnazjów”. Przebieg badań i wynikające z nich wnioski opisane zostały w dziale „Centrum Badań Edukacyjnych nad Mediami”.

 

Badania nad IT w procesie kształcenia

1999 r. – 2000 r.- udział w badaniach nad zastosowaniem oprogramowania graficznego w polskiej edukacji (Zakład Technologii Kształcenia, pozostawał wówczas jedynym autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym w Europie Środkowej w zakresie produktów firmy MICROGRAFIX. Centrum odgrywało istotną rolę we wdrażaniu do polskich szkół nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych w obrębie technologii informacyjnej, objęło także opieką naukowo – merytoryczną warsztaty komputerowe dla nauczycieli organizowane w Toruniu).

2000 r. – 2002 r. – udział w grancie KBN 1H01F 021 19 nt. „Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce”. Projekt dotyczył badań skutków masowego wprowadzenia pracowni internetowych do polskiej szkoły.  Wyniki badań zostały zaprezentowane w książkach: „Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania”, pod red. B. Siemienieckiego, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003 oraz „Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz”, pod red. B. Siemienieckiego, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003 wraz z rozdziałami mojego autorstwa).

 

Badanie umiejętności informacyjnych gimnazjalistów

Badania prowadzone były w latach 2001-2003. Ich celem było określenie poziomu umiejętności informacyjnych absolwentów gimnazjum oraz stwierdzenie, czy ich wykształcenie jest możliwe poprzez realizację celów i treści kształcenia zawartych w podstawie programowej nauczania informatyki (technologii informacyjnej) w gimnazjum. Założone cele zostały osiągnięte. Weryfikacja założonych hipotez badawczych pozwoliła na postawienie następujących wniosków:

 1. Cele i treści nauczania informatyki w gimnazjum zawarte w podstawie programowej są realizowane w wyniku pracy nauczyciela z programem nauczania informatyki w gimnazjum.
 2. W wyniku realizacji celów i treści nauczania informatyki zawartych w podstawie programowej u  absolwentów gimnazjum następuje wykształcenie umiejętności informacyjnych; uczniowie opuszczający gimnazjum takie umiejętności posiadają.
 3. Istnieje nieznaczna różnica w poziomie posługiwania się umiejętnościami informacyjnymi między absolwentami gimnazjum publicznego i niepublicznego na korzyść uczniów gimnazjum niepublicznego.
 4. Nie istnieje różnica w poziomie posługiwania się umiejętnościami informacyjnymi między absolwentami gimnazjów miejskich a wiejskich.
 5. Nabycie umiejętności informacyjnych przez uczniów gimnazjum nie jest zależne od płci.
 6. Korzystanie z komputera poza szkołą w niewielkim stopniu wpływa dodatnio na nabywanie umiejętności informacyjnych przez absolwentów gimnazjum.
 7. Dostęp do Internetu poza szkołą w niewielkim stopniu wpływa dodatnio na nabywanie umiejętności informacyjnych przez absolwentów gimnazjum.

Gimnazjaliści kończący w badanym okresie szkołę posiadali umiejętności informacyjne, jednak należy zaznaczyć, że opanowane one były w stopniu podstawowym. Tylko w nielicznych przypadkach można było powiedzieć o biegłości uczniów w zarządzaniu informacją – kompetencji informacyjnej. Przyczynę stanowiło niewystarczająco dobre opanowanie kluczowych umiejętności informacyjnych, które można podzielić na grupy, tj.: definiowanie problemu badawczego (pytań), lokalizacja informacji, selekcja i ocena informacji, organizowanie informacji, praca z uzyskanymi wynikami. Pracę badanych gimnazjalistów z informacją cechowało: szybkie zniechęcanie się, brak opracowanych strategii wyszukiwawczych, nieumiejętność rozwiązywania problemów, poszukiwanie kompleksowych źródeł informacji i brak krytycznej postawy wobec źródeł informacji.

Tematyka oraz wyniki przeprowadzonych badań opisano w:

 • Skibińska M., Umiejętności informacyjne gimnazjalistów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 292

 

Umiejętności informacyjne studentów kierunków pedagogicznych na przykładzie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Celem badań była diagnoza poziomu umiejętności informacyjnych studentów I roku kierunków pedagogicznych WNP UMK w Toruniu w odniesieniu do światowego modelu „Siedem filarów umiejętności informacyjnych” (Seven Pillars of Information Literacy) zaproponowanego przez Stowarzyszenie Bibliotek Narodowych i Akademickich w Wielkiej Brytanii (SCONUL).

Analizując uzyskane wyniki badań w odniesieniu do modelu SCONUL Seven Pillars of Information Literacy można określić badanych studentów I roku kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie posługiwania się umiejętnościami informacyjnymi jako grupę nowicjuszy i zaawansowanych początkujących. Uzasadnieniem takiej oceny jest przeprowadzona analiza jakościowa i ilościowa uzyskanego materiału badawczego i odniesienie jej wyników do charakterystyki wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań w obrębie każdego z 7 filarów modelu SCONUL. Uogólniając można stwierdzić, że badanych studentów cechuje duża intuicyjność działania na każdym z etapów procesu informacyjnego. Ponadto charakteryzuje ich zewnątrzsterowność, która prawdopodobnie przyczynia się do braku wytrwałości i konsekwencji w podejmowanych działaniach. Nieformalność doświadczeń informacyjnych, niejednoznaczność postaw społeczno-moralnych oraz niewystarczający poziom umiejętności krytycznego myślenia opóźniają proces osiągania kompetencji i mistrzostwa w zakresie posługiwania się umiejętnościami informacyjnymi.

Wyniki badań opublikowano:

 • Skibińska M., Information skills of pedagogy students on example of Nicolaus Copernicus University in Toruń [w:] New technologies in education and Communications, ed. by Dorota Siemieniecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 139-155.

 

Umiejętności informacyjne uczących się

Problem umiejętności informacyjnych jest moim wiodącym tematem badawczym od początku działalności naukowej.  Wagę zagadnienia omawia wiele dokumentów rządowych i organizacji społecznych, a umiejętności informacyjne (information literacy, information skills) uznawane są dziś za jedne z kluczowych umiejętności XXI wieku, umożliwiające, wręcz warunkujące, jednostkom sukces edukacyjny i zawodowy. Dlatego teoria i praktyka skutecznego nauczania-uczenia się tychże umiejętności jest obecnie jednym z ważniejszych problemów oświatowych.

W Polsce pomimo wzrostu liczby publikacji w zakresie definiowania i diagnozowania poziomu umiejętności informacyjnych nauczycieli i uczniów, nadal brakuje konkretnych rozwiązań dla praktyki edukacyjnej, bez których niemożliwe staje się podniesienie poziomu  posługiwania się polskiego społeczeństwa w/w umiejętnościami.

Wyniki podjętych rozważań i działań badawczych opublikowano:

 • Skibińska M., Umiejętności informacyjne jako podstawa funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, „Silva Rerum”, Nr 10/11 2007, s. 18-27
 • Skibińska M., Kształtowanie umiejętności informacyjnych metodą WebQuest [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 42-53
 • Skibińska M., Kształcenie umiejętności medialnych z perspektywy globalnej kultury medialnej – kluczowe pytania programu CML MediaLit Kit, [w:] Współczesne problemy kształcenia na odległość, pod red. T. Lewowickiego, B. Siemienieckiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.165-172.
 • Skibińska M., Kluczowe umiejętności w społeczeństwie informacyjnym [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Język – komunikacja – media – edukacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 229-238
 • Skibińska M., Umiejętności informacyjne gimnazjalistów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 292
 • Skibińska M., Czy pokolenia cyfrowe potrzebują edukacji informacyjnej? [w:] Edukacja a nowe technologie, pod red. Doroty Siemienieckiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 49-67
 • Skibińska M., Umiejętności informacyjne w kontekście nowej kultury uczenia się [w:] Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym: teoria i praktyka, pod red. nauk. Hanny Batorowskiej, T. 1, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, Kraków 2015, s. 195-206 (współautorka: Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila).
 • Skibińska M., Information skills of pedagogy students on example of Nicolaus Copernicus University in Toruń [w:] New technologies in education and Communications, ed. by Dorota Siemieniecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 139-155.

 

Wyjazdy stypendialne:

 • 2012 r. – ERASMUS – rodzaj pobytu: staż dydaktyczny – prowadzenie zajęć dydaktycznych (STA) w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Państwo: Norwegia. Okres pobytu: 04-08.09.2012. Organizator – instytucja: Nesna University College, Nesna, Efekt: prowadzenie zajęć nt. „Interactive media: alternative and collaborative software”.
 • 2015 r. – ERASMUS+ – staż szkoleniowy – Udział w International Staff Week, Nesna University College, 16-20.03.2015 r. – Efekt: wystąpienie pt. „ICT in education – examples of good practices”.
 • 2016 r. – ERASMUS+ – staż dydaktyczny związany w celu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Państwo: Norwegia. Okres pobytu: 02-06.06.2016. Organizator – instytucja: Nord Universitet, Nesna. Efekt: 1. Prezentacja autorskich materiałów multimedialnych wspierających edukację; 2. Udział w seminarium nt. Wykorzystanie nowych technologii w edukacji – aspekt porównawczy; 3. Spotkania z kadrą nauczycielską; 4. Wzajemne wzbogacenie doświadczenia w zakresie nauczania i metod badawczych.
 • 2016 r. – grant Rektora UMK na wyjazd zagraniczny związany na kwerendę biblioteczną i archiwalną związaną z realizacją projektu badawczego „Umiejętności informacyjne uczniów szkół średnich a stopień ich zaangażowania w Internecie społecznościowym” – Würzburg, Niemcy; Organizator – instytucja: Polnische Historische Mission an der Julius-Maximilians – Universität Würzburg. Okres pobytu: 7-11.12.2016, 15-23.06.2016