"Bez rozpatrzenia roli i miejsca mediów we współczesnym świecie niemożliwe jest ukazanie kierunku myślenia w pedagogice. Kierunku, który zatrzyma przerażającą falę zubożenia umysłów młodych ludzi, gdyż dziedzina, za której rozwój jesteśmy odpowiedzialni, zawiodła demokrację. Czas najwyższy na przewartościowanie. Czas na odejście od tego, co nieefektywne i złe."
 B. Siemieniecki,  Pedagogika kognitywistyczna, Kraków 2013
Współczesny nauczyciel powinien być twórczy, poszukiwać nowych dróg i metod działania. Innowator nie waha się przed włączeniem do procesu kształcenia nowych mediów.

A.Siemińska-Łosko, Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się w pracy nauczyciela akademickiego, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.), W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
"Piękny umysł to nie tylko posiadanie pięknych myśli i sprawne rozwiązywanie problemów, ale sprawdzenie jego możliwości, kultury poznawczej w zderzeniu z innymi umysłami, podczas zgłębiania tematu w trakcie rozmowy, dyskusji. To piękny umysł w akcji. "

W. Kwiatkowska,  M. Skibińska, Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych  [w:] red. E. Musiał, I.Pulak., Człowiek – media - edukacja, Kraków 2011,
Wyzwaniem stojącym przed pedagogiką jest wychowanie do twórczości, kreatywności, selekcji informacji, krytycznego stosunku do mediów masowych, kształtowanie otwartości wobec zmian spowodowanych technologią, ale co najistotniejsze, by czynić to z poszanowaniem etyki, norm, prawa do inności drugiego człowieka, jego godności, języka i dziedzictwa kulturowego.

D.Siemieniecka, Kognitywistyczne obszary badań pedagogicznych –media i kultura, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.),
W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
U podstaw edukacji estetycznej „zatroskanej” o rozwój człowieka powinna się wyraźnie uobecnić antropologiczna wiedza i projekty edukacyjne obejmujące swym zakresem źródłowe procesy symbolizacji. Kompetencje interpretacyjne
w zakresie sztuki kształtują się na podstawie zdolności dostrzegania podobieństw znaczeniowych dzieł (analogii) oraz na podstawie zdolności tworzenia semiotycznych ekwiwalencji. Mają związek z myśleniem twórczym.

M. Muszyńska, Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów, Toruń, 2005.
"Wykorzystanie technologii informacyjnych w kształceniu na odległość jest nieuniknioną konsekwencją wyzwań, jakie niesie społeczeństwo informacyjne w zakresie edukacji całożyciowej."

W.Kwiatkowska, Wpływ formy wykładu na jego skuteczność dydaktyczną w kształceniu akademickim - wyniki badań własnych, [w:] „E-mentor", nr 1 (18), SGH Warszawa 2007

dr Kamila Majewska – działalność naukowa

Udział w projektach badawczych

 1. Temat: Nowoczesne narzędzia dydaktyczne w praktyce edukacyjnej

Badania przeprowadzone w ramach grantu 2550 – NP., realizowanego w 2016 roku.

Głównym celem prezentowanego projektu było zbadanie preferencji nauczycieli (z poziomu edukacji wczesnoszkolnej) odnośnie komputerowych narzędzi dydaktycznych stosowanych podczas pracy na lekcji.

Grupa badawcza:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 1. Temat: Pedagogiczne przesłanki do stosowania tabletów w procesie edukacji wczesnoszkolnej

Celem wyjazdu były studia nad literaturą.

Fundusze na badania przyznane zostały w ramach „Konkursu Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych przy Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu” w roku 2016.

 1. Temat: E-dziennik w procesie wychowania

Badania przeprowadzone w ramach grantu 2210 – NP., realizowanego w 2015 roku, skupiające się m. in. na sposobie oraz częstotliwości użycia dziennika elektronicznego przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

Grupa badawcza:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 1. Temat: Tablica interaktywna w szkole – szanse i zagrożenia

Badania przeprowadzone w ramach grantu 1811 – NP., realizowanego w 2014 roku. Badania skupiały się na problematyce dotyczącej sposobu pracy z tablicą interaktywną, problemów oraz oczekiwań związanych z użytkowaniem narzędzia,

Grupa badawcza:  uczniowie oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 1. Temat: Nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej w pracy studentów kierunków humanistycznych

Badanie obejmowało:

– pracę z pilotami multimedialnymi oraz określenie ich roli w nauczaniu akademickim,

– analizę sposobów wykorzystania e-portfolio przez studentów kierunków humanistycznych,

– komputerowe gry dydaktyczne oraz badanie nastawienia studentów (przyszłych nauczycieli) do korzystania z komputerowych gier dydaktycznych podczas zajęć,

– komputerowe gry przeznaczone do diagnostyki i terapii pedagogicznej: ich ocenę oraz gotowość do opracowywania oraz korzystania z narzędzi w pracy zawodowej – podczas diagnozy lub terapii pedagogicznej,

– sposób użycia tabletów w procesie edukacji oraz w czasie wolnym przez studentów kierunków humanistycznych.

 1. Temat: Efektywność dydaktyczna nauczania realizowanego przy użyciu tablicy multimedialnej w procesie nauczania wczesnoszkolnego

Badania przeprowadzone w okresie od 01.05.2011 r. do 01.10.2012 r., w ramach pracy doktorskiej pt. „Efektywność dydaktyczna nauczania realizowanego przy użyciu tablicy multimedialnej w procesie nauczania wczesnoszkolnego”, grupa badana:  uczniowie edukacji początkowej.

 1. Temat: Efektywność dydaktycznego wykorzystania tablicy multimedialnej w procesie nauczania wczesnoszkolnego

Badania przeprowadzone w okresie od 01.04.2012 r. do 25.11.2012 r., w ramach grantu promotorskiego 114-NP, grupa badana:  uczniowie edukacji początkowej.

 1. Temat: Poziom akceptacji interaktywnego procesu nauczania wspartego tablicą multimedialną przez uczniów kształcenia zintegrowanego

Badania przeprowadzone w okresie od 01.09.2011 r. do 25.11.2011 r., w ramach grantu promotorskiego 495-NP, grupa badana:  uczniowie edukacji początkowej.

 1. Temat: Efektywność dydaktyczna nauczania realizowanego przy użyciu pilotów interaktywnych

Badania przeprowadzone w okresie od 01.10.2011 r. do 01.07.2012 r., w ramach współpracy z firmą Dreamtec Sp. z o.o., grupa badana: studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.

 1. Temat: Interaktywne piloty dydaktyczne w procesie nauczania akademickiego

Badania przeprowadzone w okresie od 01.01.2011 r. do 01.10.2011 r., w ramach współpracy z firmą Dreamtec Sp. z o.o., grupa badana: studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.

 1. Temat: Multimedialne ćwiczenia dydaktyczne w edukacji przedszkolnej

Badania przeprowadzone w okresie od 01.10.2010 r. do 01.06.2011 r., w ramach współpracy z firmą Consalnex Sp. z o.o., grupa badana: dzieci w wieku przedszkolnym.

 1. Temat: Zastosowanie sprzętu Testico Edu w nauczaniu wczesnoszkolnym

Badania przeprowadzone w okresie od 01.09.2010 r. do 01.04.2011 r., w ramach współpracy z firmą Dreamtec Sp. z o.o., grupa badana:  uczniowie edukacji początkowej.

 1. Temat: Skuteczność procesu nauczania geometrii z wykorzystaniem multimedialnego programu dydaktycznego Geometry Expressions

Badania przeprowadzone w okresie od 01.09.2008 r. do 30.11.2008 r., w ramach pracy magisterskiej pt. „Dydaktyczne aspekty zastosowań technologii informacyjnej do nauczania matematyki – analiza na przykładzie Geometry Expressions”, grupa badana: uczniowie szkoły podstawowej (10-13 lat).

 

POWRÓT