"Bez rozpatrzenia roli i miejsca mediów we współczesnym świecie niemożliwe jest ukazanie kierunku myślenia w pedagogice. Kierunku, który zatrzyma przerażającą falę zubożenia umysłów młodych ludzi, gdyż dziedzina, za której rozwój jesteśmy odpowiedzialni, zawiodła demokrację. Czas najwyższy na przewartościowanie. Czas na odejście od tego, co nieefektywne i złe."
 B. Siemieniecki,  Pedagogika kognitywistyczna, Kraków 2013
Współczesny nauczyciel powinien być twórczy, poszukiwać nowych dróg i metod działania. Innowator nie waha się przed włączeniem do procesu kształcenia nowych mediów.

A.Siemińska-Łosko, Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się w pracy nauczyciela akademickiego, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.), W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
"Piękny umysł to nie tylko posiadanie pięknych myśli i sprawne rozwiązywanie problemów, ale sprawdzenie jego możliwości, kultury poznawczej w zderzeniu z innymi umysłami, podczas zgłębiania tematu w trakcie rozmowy, dyskusji. To piękny umysł w akcji. "

W. Kwiatkowska,  M. Skibińska, Koncepcja pięknego umysłu w kontekście wybranych blogów internetowych  [w:] red. E. Musiał, I.Pulak., Człowiek – media - edukacja, Kraków 2011,
Wyzwaniem stojącym przed pedagogiką jest wychowanie do twórczości, kreatywności, selekcji informacji, krytycznego stosunku do mediów masowych, kształtowanie otwartości wobec zmian spowodowanych technologią, ale co najistotniejsze, by czynić to z poszanowaniem etyki, norm, prawa do inności drugiego człowieka, jego godności, języka i dziedzictwa kulturowego.

D.Siemieniecka, Kognitywistyczne obszary badań pedagogicznych –media i kultura, [w:] W.Kwiatkowska, A.Siemińska-Łosko (red.),
W kręgu edukacji informatycznej i medialnej,Toruń 2010
U podstaw edukacji estetycznej „zatroskanej” o rozwój człowieka powinna się wyraźnie uobecnić antropologiczna wiedza i projekty edukacyjne obejmujące swym zakresem źródłowe procesy symbolizacji. Kompetencje interpretacyjne
w zakresie sztuki kształtują się na podstawie zdolności dostrzegania podobieństw znaczeniowych dzieł (analogii) oraz na podstawie zdolności tworzenia semiotycznych ekwiwalencji. Mają związek z myśleniem twórczym.

M. Muszyńska, Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów, Toruń, 2005.
"Wykorzystanie technologii informacyjnych w kształceniu na odległość jest nieuniknioną konsekwencją wyzwań, jakie niesie społeczeństwo informacyjne w zakresie edukacji całożyciowej."

W.Kwiatkowska, Wpływ formy wykładu na jego skuteczność dydaktyczną w kształceniu akademickim - wyniki badań własnych, [w:] „E-mentor", nr 1 (18), SGH Warszawa 2007

dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK

dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK

dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK

Dane kontaktowe:

envelope   dsiemien@umk.pl

telefon  56 611 46 70

 

Konsultacje w semestrze letnim 2015/2016:

Wtorek 14.00-15.00, p. 5
Środa 15.00-16.00 (tyg. parzyste), p. 5
Środa 16.45-17.45 (tyg. nieparzyste), p. 5

 

 

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Szkolnej. Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (skarbnik), Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Rady Naukowej serii Pedagogica Clinica (Włochy), Kolegium Redakcyjnego pisma Kognitywistyka i Media w Edukacji.
Moje zainteresowania naukowe, badania i aktywność dydaktyczna koncentrują się na pedagogice twórczości, edukacji medialnej, zastosowaniach nowoczesnych mediów, mediach w aspekcie kognitywistycznym, kulturą i językiem mediów. W publikacjach podejmuję również tematykę zastosowania komputerów w terapii pedagogicznej (ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia oprogramowania wspomagającego terapię dzieci z trudnościami logopedycznymi i dysleksją). Aktualnie realizowane przeze mnie badania koncentrują się na poszukiwaniu czynników wpływających na tworzenie, realizację projektów edukacyjnych i projektowanie systemów kształcenia dorosłych (w kontekście edukacji na odległość i wspomaganej ICT).

Publikacje

Książki:

 1. Siemieniecka – Gogolin D., Postawa i zdolności twórcze nauczycieli a styl użytkowania elektronicznych mediów. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 2. Siemieniecka D., Siemińska A., Technologia informacyjna w pracy dydaktycznej i innowacyjnej nauczyciela. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 3. Siemieniecka D., Siemińska-Łosko A (red.), Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 4. Nilsen H., Siemieniecka D., (red.) Frederikke, ICT In educational context. Exchanging knowledge between Czech, Nowary and Poland, Hogskolen I Nesna, Norwegia, 2007, nr.14 ISBN 978-82-7569-169-7.
 5. Siemieniecka D., (red.) Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 6. Siemieniecka D., Siemieniecki B., Nilsen H., Bratland E., Język nowej komunikacji. Wydawnictwo UMK, Toruń 2010.
  Siemieniecka D., Siemieniecki B., Nilsen H., Bratland E., Sprak i medier. Wydawnictwo UMK, Toruń 2010.
 7. Siemieniecka D., Bratland E., (red.), The digital everyday life of young people and education – new forms of self-formation, learning and digital literacy. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Rozdziały w książkach:

 1. Siemieniecka D., Media a twórczość. W: S.Juszczyk (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 76-81.
 2. Siemieniecka–Gogolin D., Portal edukacyjny Scholaris jako przykład komputerowego wspomagania kształcenia (CAI) w nauczaniu na odległość. W: B. Siemieniecki (red), Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s.113-119.
 3. Siemieniecka-Gogolin D., Media i twórczość – stan badań. W: J.Migdałek, M. Zając (red.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kompetencje i standardy kształcenia. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, s. 343-354.
 4. Siemieniecka-Gogolin D., Nauczyciel dorosłych dla społeczeństwa informacyjnego. W: E.Perzycka (red.), Nauczyciel jutra. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 5. Siemieniecka-Gogolin D., Twórczość nauczycieli w kontekście mediów – stan badań w polskiej pedagogice. W: E.Perzycka (red.), Nauczyciel jutra. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 6. Siemieniecka-Gogolin D., Możliwości rozwijania aktywności twórczej w nauczaniu i uczeniu się plastyki realizowanej z pomocą komputera. Trendy ve Vzdelavani Technika a informacji technologie, VOTOBIA, Olmouc, Czechy 2006, s. 307-310.
 7. Siemieniecka-Gogolin D., Narzędzia pomiaru zdolności i postaw twórczych w badaniach pedagogicznych. W: E.Perzycka (red.), Diagnoza i Ewaluacja w Przemianach Edukacyjnych. Oficyna Wydawnicza CDiDN w Szczecinie Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie, Szczecin 2007, s.143-146.
 8. Siemieniecka D., Aktywność twórcza- wykorzystanie metody projektów w konstruowaniu systemów kształcenia. W: K.Wenta, E.Perzycka (red.), Edukacja informacyjna. Neomedia w dydaktyce i działaniach wychowawczo-opiekuńczych. Zapol, Uniwersytet Szczeciński, s.339-345.
 9. Siemieniecka D., Twórczość i media – obszary oddziaływań. W: D.Siemieniecka, A.Siemińska-Łosko (red.), Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 197-208.
 10. Siemieniecka D., Technologia informacyjna a twórczość. W: B.Siemieniecki (red.), Pedagogika Medialna t.2, PWN, Warszawa 2007, s. 84-108.
 11. Siemieniecka D., Internet w edukacji. W: B.Siemieniecki (red.), Pedagogika Medialna t.2, PWN, Warszawa 2007, s.109-120.
  Siemieniecka D., Przechwytywanie, edycja i tworzenie filmu z wykorzystaniem oprogramowania Pinnacle Studio. W: W.Kwiatkowska (red.), Edukacja czytelnicza i medialna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s.191-214.
 12. Siemieniecka D., Możliwości zastosowań programu Power Point w terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych a twórczość indywidualna nauczyciela. W: D.Siemieniecka (red.), Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
  Siemieniecka D., Wychowanie państwowe wartość ponadczasowa, czy przeżytek?. W: B.Siemieniecki (red.), Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki Kazimierza Sośnickiego. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s.133-138.
 13. Siemieniecka D., The Project method in student education – selected aspects of research on creativity and processes of finding, processing and presenting information In the context of IT. W: E.Perzycka (red.), Towards a better school (International Perspectives). Boise, USA, 2010, s.71-88.
  Siemieniecka D., Twórczość człowieka- pomiędzy realnością a wirtualnością, W: B.Bilicka (red.), Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury. UMK, Toruń 2011.
 14. Siemieniecka D., Research on Leisure Time of Digital Era Students, W: Siemieniecka D., Bratland E., (red.), The digital everyday life of young people and education – new forms of self-formation, learning and digital literacy. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s.15-42.
 15. Siemieniecka D., Designing of Didactic Systems – the Selected Aspects of the Computer-Aided Project Method. Zielona Góra 2012 (w druku).

Artykuły:

 1. Siemieniecka D., rec. Marszałek H. Nauczyciel szkoły dla dorosłych. „Rocznik Andragogiczny 1995-1996″. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998, s.374-375.
 2. Siemieniecka D., rec. Wielgosz E. Kształcenie dorosłych w Świdwinie. „Rocznik Andragogiczny 1995-1996″. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998, s.375-376.
 3. Siemieniecka D., Studia podyplomowe w Polsce Informator. W: A. Nalaskowski (red.) „Amicus”, Łódź; Towarzystwo Oświatowe „Szkoła 2001″.
 4. Siemieniecka D., Kierunki zmian w kształceniu na odległość – Internet w ofensywie. W: B.Siemieniecki, A.Skarbińska, J.Sykulski (red.), Technologia Informacyjna w zmieniającej się edukacji. Materiały Pokonferencyjne z I Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Zakład Technologii Kształcenia UMK oraz MEN 6-10 września 1999 w Ciechocinku. Wydawnictwo „Żak”, Ciechocinek-Toruń-Suwałki 2000, s. 197-210.
 5. Siemieniecka D., Dialog w Internecie – blaski i cienie. „Psychologia Rozwojowa” 2001, nr. 1-2/2001, tom 6, s.217-224.
 6. Siemieniecka D., Twórczy nauczyciel i media. W: Materiały Pokonferencyjne XI Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego pt. Techniki Komputerowe w Przekazie Edukacyjnym. Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001 (w dniach 28-29 września 2001), s.161-168.
 7. Siemieniecka D., Przemoc w Internecie. „Psychologia Rozwojowa” 2002, nr.4, tom 7, s.34-39.
 8. Siemieniecka D., Technologia Informacyjna a twórczy nauczyciele. W: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Wydawnictwo Adam Marszałek, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Toruń 2002, s.247-253.
 9. Siemieniecka D., Język Internetu. „Rocznik Pedagogiczny” 2001, tom.24, Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Pedagogicznych, M., Dudzikowa, T., Lewowicki (red.), Wydawnictwo Instytut Technologii Eksploatacji.
 10. Siemieniecka D., Język Internetu – nową formą komunikacji. „Psychologia Rozwojowa” 2002.
 11. Siemieniecka D., Sprawozdanie z XVI Letniej Szkoły Młodych Pedagogów. „Kultura i Edukacja” 2003, nr. 1, R., Borowicz (red), Wydawnictwo UMK.
 12. Siemieniecka D., Postawa twórcza nauczycieli a styl użytkowania elektronicznych mediów W: Materiały Pokonferencyjne Edukacja artystyczna a przemiany kulturowe i potencjał twórczy człowieka, Toruń (19-21 września 2003).
 13. Siemieniecka D., Zdolności i postawa twórcza nauczycieli a styl użytkowania elektronicznych mediów – komunikat z badań. W: W.Limont (red.), Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004, s.117-128.
 14. Siemieniecka D., Zdolności i postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów – wnioski z badań. W: J.Morbitzer (red.), Komputer w edukacji XIV Ogólnopolskie sympozjum naukowe (1-2 października 2004), Kraków 2004, s.203-207.
 15. Siemieniecka D., Jak wyobrażasz sobie siebie w klasie przyszłości? – badania jakościowe nad postawą i zdolnościami nauczycieli w kontekście mediów”. W: Materiały Pokonferencyjne Konferencji Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych Kształcenie ucznia szczególnie zdolnego – konieczność czy wybór?, Toruń (15-16 października 2004 r.).
 16. Siemieniecka – Gogolin D., Kształcenie medialne w programie edukacyjnym określanym jako twórczy – wyniki badań jakościowych nad postawą i zdolnościami twórczymi nauczycieli w kontekście mediów. „Nauki o edukacji”, Bydgoszcz 2005 (w druku).
 17. Siemieniecka – Gogolin D., Funkcje mediów w pedagogice i dydaktyce. W: J. Morbitzer (red), Komputer w edukacji XV Ogólnopolskie sympozjum naukowe (20-22.09 2005), Kraków http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2005/siemieni.pdf.
 18. Siemieniecka D., Komputer narzędziem edukacyjnym – możliwości zastosowań multimediów strumieniowych w nauczaniu. „Technologia informacyjna i komunikacyjna w edukacji”. Komputer i multimedia w pracy nauczyciela. Szczecin 2006, s.43-48.
 19. Siemieniecka D., Specyfika procesu nauczania przez Internet a twórczy nauczyciel. Pedagogika Mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 94-103.
 20. Siemieniecka D., Ability and creative attitude with style of using the electronic media. W: H.Nilsen, D.Siemieniecka (red.), „ICT In educational context. Exchanging knowledge between Czech, Norway and Poland”. Hogskolen I Nesna, „Frederikke” 2007, nr.14, s. 40-48.
 21. Siemieniecka D., Creative use of multimedia technology in teacher’s work (w:) Nilsen H., Perzycka E., (red.) The teacher for the knowledge society. Hogskolen I Nesna, „Fredrikke” 2008, nr 3, s.63-70.
 22. Siemieniecka D., Janio J., Górnikiewicz J., Perzycka E., Pollard C., Pollard R, Watoła A., „The international Journal of Technology Knowledge and Society”, Priorities in Educational Research A Delhi Study from Poland, 2008, Vol 4, Melbourne, Australia, s.5-18.
 23. Siemieniecka D., Education in the age of modern information technology in relation to a theory by Jürgen Habermas, W: Elsa Løfsnes, Beata Godejord (red.), Læringsstøttende bruk av Moodle. „Fredrikke” nr 7, 2009 s. 24-28.
 24. Siemieniecka D., Kognitywistyczne obszary badań pedagogicznych- media i kultura. W: A.Siemińska-Łosko, W.Kwiatkowska (red.), W kręgu edukacji informatycznej i medialnej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s.331-347.